Новини

Проведе се експедиция от Зелени Балкани по река Дунав за 2017г.

Проведе се експедиция от Зелени Балкани по река Дунав за 2017г.

16.06.2017
Експедицията се проведе в периода 12.06.2017г. - 15.06.2017г. в маршрута Видин-Силистра, пропътуван с моторна лодка.

В нея взеха участие 6 експерта от „Зелени Балкани” и двама от НП „Централен Балкан”.
Основна цел на експедицията беше проучване на орнитофауната по реката, като и бяха посетени някои от най-големите стари крайдунавски езера и блата в обсега на дунавската низина.
Установен беше значителен спад в числеността на гнездящите птици в смесените колонии както и видовото им разнообразие. Значителна промяна имаше в три от тях,  като от гнездящите сиви, гривести, малки бели и нощни чапли, малък корморан липсваха и вероятно са се преместили. Също така се наблюдаваше значителен спад на гнездящите двойки лопатарки в известните колонии.

   За сметка на това, числеността на големия корморан се е увеличила почти  двойно в сравнение с предишни години. Не е изключено това да е причината за изчезването на другите видове птици като гнездящи от колониите. Открити бяха две новообразували  се пясъчни коси на които гнездяха основно речни рибарки с ниско присъствие на белобузи рибарки. На една от пясъчните коси в близост до резервата “Сребърна” се наблюдава струпване на около 170 къдроглави и розови пеликани, хранещи се кокилобегачи и саблеклюни. Интересно беше наблюдението на късопръст ястреб, две от двойките морски орли, две двойки черноврати гмуреци и една двойка сиви гъски с поколение от 2 малки. В известна степен новообразуваните плитчини около част от островите възпрепятстваха приближаването ни до тях.
Значително по слаб е и улова на рибарите (в сравнение с предни години).

По отношение на крайречните местообитания, негативно влияние имат множеството укрепвания на брега с бетонни и каменни насипи, както и унищожаването на естествените крайречни и островни гори и замяната им с плантации от хибридни тополи (този проблем съществува от няколко десетилетия). 
Дейностите на Зелени Балкани в района на река Дунав продължават. Идеите ни са за провеждането на трансгранични експедиции, които да позволят и проучването на румънските острови и изграждането на пълна картина за биоразнообразието по реката. През тази година се надяваме да подготвим и публикация, която да обобщава данните от проучванията до момента.

Използваме случая  да благодарим на всички институции, подпомогнали работата на Зелени Балкани за проучване и опазване на река Дунав - служителите на Гранична полиция и на Морска администрация, ГД Изпълнение на Наказанията за оказваното през годините съдействие.

Допълнителна информация:
Дейностите на Зелени Балкани за проучване и опазване биоразнообразието на река Дунав стартират в началото на 90-те години, когато в партньорство с WWF, МОСВ и МЗГ започва работата в страната ни по една от най-големите трансгранични природозащитни инициативи - Програмата “Зелен Коридор Долен Дунав”.
От 1996г. се провеждат и ежегодни експедиции на Зелени Балкани по време, на които с моторна лодка се преминава близо 500-километровия български участък на реката. По време на експедициите се проучва биоразнообразието на българските дунавски острови и влажните зони по поречието на реката, прави се мониторинг на съществуващите колонии на чапли, корморани и лопатарки, описват се ценните хабитати и растителност, идентифицират се и се картират потенциални нови защитени територии, издирват се гнезда на морски орли, събират се данни за популацията на видрата, видовия състав на прилепите, издирват се находища на защитени растения и местообитания, приоритетни за опазване.
Като резултат от осъществяваната консервационна програма за река Дунав, до момента Зелени Балкани изготвиха документацията за обявяването на 9 нови защитени територии по поречието на Дунав, сред които са природен парк “Персина” и защитените местности и  зони “Калимок-Бръшлян”, “Малък-Близнак”, “Остров Кутово”, “Рибарници Мечка”, “Остров Цибър”, “Дойчов остров” др.

За допълнителна информация:
Ивелин Иванов - Ръководител на експедицията - моб. тел. 0887 589995
Димитър Димитров – Доброволен сътрудник - моб. тел. 0883578893