Служители

Христо Николов

Христо Николов

Директор по развитието.
Биолог.
Отговаря за работата, свързана с подобряване на законодателството и политиките за опазване на околната среда и биоразнообразието. Работи по консервационни проекти и програми за опазване на биологичното разнообразие.

e-mail: hnikolov@greenbalkans.org

моб. тел. 0884004666

Ивелин Иванов

Ивелин Иванов

Директор по природозащитата на Зелени Балкани.
Eколог по образование
Организира и координира природозащитните дейности на дружеството.
Работи по консервационни програми и проекти на организацията за редки и застрашени видове птици.

e-mail: iivanov@greenbalkans.org

моб. тел. 0887589995

Елена Стоева

Елена Стоева

Биолог. Работи по проекти за консервация на биологичното разнообразие.
Отговаря за работата с доброволци, организирането и осъществяването на публични и информационни кампании в СНЦ “Зелени Балкани – Стара Загора”. Отговаря за уеб-страницата и информационната база данни на Сдружението. Член на УС на СНЦ “Зелени Балкани – Стара Загора”.

e-mail: etilova@greenbalkans.org

моб. тел. 0887574699

Градимир Градев

Градимир Градев

Еколог. Експерт в консервационния отдел.
Отговаря и координира дейностите по програми за опазване на редки видове (програмата за опазване на червеногушата гъска, царския орел и лешоядните птици).

e-mail: ggradev@greenbalkans.org

моб. тел. 0885609289

Дончо Киров

Дончо Киров

Сътрудник в консервационния отдел.
Работи по програми за опазване на биологичното разнообразие.
Отговаря за поддръжката на имуществото на организацията.
Организира ежегодните работни ваканции на Поморийско езеро.

e-mail: dkirov@greenbalkans.org

моб. тел. 0888515662

Елена Кметова

Елена Кметова

Еколог. Служител в консервационния отдел.
Участва в координиране на дейности за опазване на лешоядите. Отговаря за работата ни за реинтродукция на ловния сокол в страната.
Участва в организирането и провеждането на публични и информационни кампании.

e-mail: ekmetova@greenbalkans.org

моб. тел. 885219557

Димитър Попов

Димитър Попов

Икономист.
Сътрудник в консервационния отдел.
Участва в програми и проекти за хищни птици и влажни зони.

e-mail: dpopov@greenbalkans.org

моб. тел. 0885108712

Златка Николова

Златка Николова

Ръководител финансов отдел.
Отговаря за планирането и разходването на средствата на организацията, изготвя финансово-счетоводните отчети за дейността на организацията.

e-mail: znikolova@greenbalkans.org

моб. тел. 0885108707

Красимира Демерджиева

Красимира Демерджиева

Технически сътрудник. Филолог.
Работи по консервационни и образователни проекти и програми.

Ирина Кирова

Ирина Кирова

Офис сътрудник.
Еколог.
Подпомага работата на офиса и изпълнението на различните проекти и програми на организацията.     

Симеон Марин

Симеон Марин

Биолог.
Работи по консервационни програми и проекти на Зелени Балкани, свързани с опазването на хищни птици и други редки видове.

e-mail: smarin@greenbalkans.org

моб. тел. 0889223173

Ивайло Клисуров

Ивайло Клисуров

Управител на Спасителния Център за диви животни в Стара Загора Организира и управлява дейността на Спасителния център за диви животни и ръководи персонала на Центъра.
Отговаря за развитието на организацията и дейностите и в Стара Загора.
Председател на УС на СНЦ “Зелени Балкани – Стара Загора”.

e-mail: iklisurov@greenbalkans.org

моб. тел. 0886570052

Д-р Христина Клисурова

Д-р Христина Клисурова

Ветеринарен лекар в Спасителния Център за диви животни.
Отговаря за приемането на сигналите за пострадали животни, организирането на транспортирането и последващото им лечение. Поддържа базата данни и документацията.
Участва в информационни кампании за дейността на Центъра и опазването на редки видове.

e-mail: hhristova@greenbalkans.org

моб. тел. 0886570053

Николай Арабаджиев

Николай Арабаджиев

Служител в Спасителния център за диви животни.
Грижи се за храненето и добруването на стационарните пациенти и  осъществява част от образователните дейности на Центъра като посреща посетителите и ги запознава с проблемите, довели до трагичната съдба на повечето пострадали животни. Участва в изграждането на инфраструктурата на Центъра.

e-mail: narabadziev@greenbalkans-wrbc.org

моб. тел. 0884005036