Новини

default

Анкета за разпространението на планинския кеклик (Alectoris graeca)

Планински кеклици
15.03.2021
През втората половина на март месец започват теренните проучвания за актуализация на данните за разпространението и числеността на популацията на Планинския кеклик (Alectoris graeca graeca, Meisner,1804).

Дейността е в изпълнение на договор с предмет: „Провеждане на проучвания за оценка на състоянието на популацията на вида по проект „Изготвяне на План за действие за вида Планински кеклик (Alectoris graeca graeca, Меisner,1804)“, като бенефициент по основния проект е Национално ловно - рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“ (НЛРС-СЛРБ).

Планинският кеклик се среща в райони с надморска височина най-вече от 600 м до над 2000 м, в най-високите части на нашите планини. Обитава обширни открити терени – високопланински пасища и ливади, терени с ниска храстова растителност, но най-вече участъци със стръмни склонове, в които има скални комплекси от различен тип - каменни грамади, сипеи, прагове, карни полета, отвесни стени и т.н. През зимата извършва вертикални миграции, като се храни и нощува в близост до планински ферми, торища и сеновали. Видът е моногамен и през брачния сезон е силно териториален.

Проучванията ще се осъществяват на територията на почти цялата страна, приоритетно във високопланински местообитания, на общата площ от над 12 000 кв.км. Данните, събрани при теренните проучвания през размножителния период, данните от зимния сезон, от фотокапани, поставени специално за проекта и всякаква информация, която можем да съберем с други методи за разпространението на вида, за състоянието на популацията, за заплахите, влияещи на числеността му - ще бъде използвано за изготвяне План за действие на вида.

В тази връзка молим всички наши съмишленици и природолюбители да помогнат в процеса по събиране на информация за вида, като попълнят, изготвената от нашия екип, онлайн анкета:
https://forms.gle/QNa4HcuKJfNy3FYx9
Има възможност и да разпечатате на хартия анкетата от файла по-долу
в новината. Попълнените и сканирани формуляри изпращайте на gdulev@greenbalkans.org.

Благодарим на всички, които допринасят за събиране на информацията!


За контакти:
Георги Дулев – Зелени Балкани
тел. 0884004665
gdulev@greenbalkans.orgДейността е част от проект: „Изготвяне на План за действие за вида Планински кеклик (Alectoris graeca graeca, Меisner,1804)“ договор ИСУН № BG16M1OP002-3.020-0006-C01 / Административен договор № ДД-34-104/05.08.2020 г., по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Анкета за разпечатване 784.97 KB (pdf) Свали