Новини

default

Биоразнообразието и водните екосистеми - посещение в ППМГ „Гео Милев“ Стара Загора

1
28.11.2022
Като част от "Информационната ни кампания за биоразнообразието и водните екосистеми" посетихме ученици от ППМГ "Гео Милев" в гр. Стара Загора.

За важността на влажните зони - естествено решение срещу климатичните промени си говорихме с учениците на г-жа Мария Топалова. На учениците беше представена информация за видовете влажни зони, в това число ЗЗ "Язовир Овчарица" и ЗЗ "Река Овчарица", територията около р. Марица, видовете животни които се срещат там и са предмет на опазване. 

Природата на р. Марица е обект на защита от екологичната мрежа Натура 2000. Река Марица е важен биокоридор за миграцията на видове, свързващ всички местообитания в в Южна България. От особена важност е ролята й като място за зимуване на птици, приютявайки най-голямото зимно струпване на малък корморан в Южна България, като нощувката може да достигне до 6000 индивида и то в границите на града. Тези и още любопитни факти за биоразнообразието във влажните зони, представихме на учениците.
 
Неизменна част от събитието беше интерактивната игра Kahoot с любопитни факти за влажните зони и биоразнообразието по света. За първенците в играта имаше награди.

За контакти:
Поля Тончева
тел. 0894059156, e-mail: ptoncheva@greenbalkans.org


Дейността “Влажните зони – за хората и природата“ се изпълнява от Сдружение „Зелени Балкани – Стара Загора“ по програма „Младежи за околна среда“ на Министерство на околната среда и водите чрез възлагане от Басейнова дирекция “Източнобеломорски район”.