Проблеми и заплахи
Начало
История и обща информация
Проблеми и заплахи
Действащо законодателсво
Необходими промени и анализи
Донори
Кои сме ние?
Антикорупционни практики
Добри практики
Подкрепете ни
Медиите за нас
Форум
Карта на страницата

 

Проблеми и заплахи

Без гора няма живот 

България е една от малкото страни в Централна и Източна Европа, в която горските територии намаляват с обезпокоителни темпове. Унищожаването на Българската гора е сред най-значимите екологични проблеми. Целият Балкански полуостров и неговото население  от над 15 млн. души са заложници на оцеляването на горите.

Предвид експертните прогнози относно глобалното изменение в климата и намаляването на горите в света, се очертават заплахи от загиване на местни видове растения, животни и местообитания, намаляване и изчезване на ресурса за отопление, промяна в климата, намаляване на сладките води, опустиняване на земеделски земи, намаляване на хранителните добиви, влошаване на качеството на живот на Балканите.  

Всеки ден в България се изсича гора  с площ от 100 футболни игрища. От 1992 г. до 2005 г. площта на гората е намаляла с приблизително 15 % 

Годишно се изсичат над 6.5 млн плътни куб м дървесина за огрев. Около 1/3 - 2 млн куб. м. , се добиват незаконно 

Годишно над 1 млн куб. м. промишлена дървесина се добива незаконно  

Годишно над 100 млн. лв. се отклоняват от държавата от незаконен дърводобив 

Според 67 % от гражданите причините за отчайващото състояние в сектора са корупцията (28 %) и слабия контрол (39 %) , гласят резултатите от Представително изследване за анализ на горския сектор в България (2003). Сред посочените други причини са бедност – 15 % и недостатъчно финансиране – 10 %. Специалистите твърдят, че слабият контрол, упражняван от държавната горска администрация е свързан с корупционните практики, обхващи системата във всичките й звена. 

Основните методи на закононарушения са: незаконен дърводобив (на дърва за огрев, ромски сечи, промишлена дървесина, сечи за ски курорти), умишлени пожари, приватизация на гроски фирми и незаконна реституция.

Незаконен дърводобив

Дърва за огрев

Около 50 % домакинства в България се отопляват само на дърва като ползват годишно над 6 млн. плътни куб. м. дървесина. Чести са злоупотребите в общински горски фонд при този добив, като отговорни са както служителите на горите, така и местните хора. Добити за местно население дърва се продават в големите градове наблизо. Отчитат се по-малко от действително изсечените количества. Преднамерено се допуска непопълване или фалшифициране на необходимите документи (превозни билети, разрешително за сеч и др.) Добива се най-често до пътищата, като там се разстройва насаждението.  

Зелени Балкани работи по многобройни такива случаи, най-фрапиращите от които са  случаите в ДЛ – Панагюрище, 2003 - 2004 г. и ДЛ - Асеновград, 2004 г. Разследваните случаи показват слаб контрол и корупция в държавната администрация и общинските лесничейства.

Ромски сечи

Социално слаби и с различно отношение към спазването на закона, граждани с ромски произход често  добиват незаконно дърва за огрев. Белег за “циганска сеч” е отрязното на около 1 м височина стъбло на дървото.  

Случаят Самоков

Социалният мир в Община Самоков бе превърнат изкуствено в заложник на икономически интереси на политически и/или икономически групоровки. Изсичането на голо на големи горски масиви се извършва във вододайната зона на София – яз. Искър и притоците му, които имат изключителни водохранни и противоерозионни функции. Граждани с ромски произход влизат да секат в гората при обклечени и предварително договорени условия за добив на дърва за огрев. В действителност добиват дърва, които впоследствие се препродават и строителна дървесина, която се преработва в гатерите на няколко местни лидера. Експерти твърдят, че по този начин се облагоделства партия Евророма.

През последните 4 години проблемът ескалира – широко отразени от медиите са нанесените побои върху горски служители, няколко показни акции на полиция и горски служители, многократни дискусии и срещи. Според анализа на експертите на коалицията, съществено значение оказва намесата на политическата партия Евророма  върху Регионално управление на горите – София. Последствията са: обезлесяване и заплаха за водоснабдяването на столицата, създаване на прецендент и възможност за мултиплицирането му, удар върху самоуважението на редовите горски служители и пулблично капитулиране на държавната администрация да се справи с проблема. 

Уважение заслужават последователните многогодишни опити за противодействие на закононарушенията на местното сдружение Еко Рила, подкрепено от Зелени Балкани и За Земята.

Дърводобивни фирми

Фирмите често са толерирани  от политически сили и горски администрация. Някои от фирмите са се превърнали в монополисти в печеленето на търгове в съответните. Един от начините за присвояване е чрез добиване на по-големи количества и с по-добро качество, от посоченото в документите. Методите са чрез предварително занижаване на посочените количества и качество, прехвърляне на количества от един участък в друг, добив само в близки до пътя обекти. При тези практики се изготвят документи с невярно съдържание (сортиметни със занижени количество и качество, превозни билети  и други). Незаконна е практиката на “премаркиране” – маркиране на дърветата, след като вече са отсечени с цел прикриване на нарушения. С тези действия служителите по горите често нарушават служебните си задължения и горското законондателство като извършват престъпления съгласно Наказателния кодекс. 

Сред най-интересните случаи, по които работи екипът на Зелени Балкани, са ДЛ – Асеновград, 2003 – 2004 г.,  ДЛ – Клисура, 2003 г., ДЛ – Панагюрище, 2002 г. , когато са унищожени над 400 дка 90-годишна дъбова гора и нанесени вреди на държават в размер на 800 000 лв.

Голи сечи при ски курорти

При строежа на ски –курорти се изсичат многократно повече от допустимите голи сечи по Закона за горите площи (до 5 ха). Прецедент се създаде при строежа на ски зона Банско в Национален парк Пирин. При строежа са изсечени на голо над 250 ха в защитена територия, в която е забранено късането на цветя, се твърди в доклада на коалицията “Спасете Пирин.Безогледно и явно са нарушени всички относими закони. Резултатите са: нарушаване на местообитанияв, загуба на биологично разнообразие, ерозия, влошено качество, намалено количество на водите и замърсяването им, като цяло влошено качество на живот на местните хора.

Съществува реална заплаха от мултиплициране на модела при евентуалното реализиране на другите над 10 проекта за ски курорти, най-големият (Перелик) сред които обхваща над 2000 ха. Освен големите площи голи сечи планираните ски курорти застрашват съществуващи  или бъдещи защитени територии (национални и природни паркове, зони по европейска мрежа НАТУРА 2000) 

Приватизация на горски фирми 

По време на правителството на Костов целенасочено беше преструктурирана на горската администрация чрез разделяне на охранително звено (държавно лесничейство) и стопанска единица (дъроводбивна фирма). В дърводобивните фирми се прехвърлят дълготрайните материални активи (сгради, почивни станции и ловни вили, машини и други) като само след няколко години се приватизират за жълти стотинки.

През 2002 – 2004 г. Зелени Балкани многократно сигнализира Върховна касационна прокуратура за незаконната приватизация на 35 горски фирми. Досега правни последствия няма с изключение на дело за клевета срещу член на екипа. 

Случаят “Средна гора” ЕАД

Незаконна реституция

Нарочно изменение на Закона за възстановяване на собсвеността на горите и земите от горския фонд и недобросъвестно изпълнение на служебните задължения в подкрепа на предварителен замисъл даде възможност за незаконна реституция. Незаконната реституция 2000 дка в Доспат стана публично достояние благодарение на Иницитивен комитет за възстановяване на държавните гори – Доспат. На практика обаче няма данни за реалния размер на незаконно реституирани гори. 

Случаят Доспат

Умишлени пожари

В периода 2000 – 2003 г. в страната рязко се повиши броят на умишлените пожари. Основна жертва станаха широколистни гори, тъй като при повечето пожари, кората на широколистните дървета само обгаря, а качеството на дървесината не спада. Въпреки това сред пожари, фирми закупуват дървесината за 1/5 от действителната й цена в България и я препродават на многократно по-висока стойност в съседните балкански държави (Гърция и Турция) с печалба между 20 и 40 пъти.

Над 30 доброволеца на Зелени Балкани участваха в гасенето на пожари край резерват Червена стена, Бачково  в Западни Родопи през 2001 г. и Ивайловградска община, Източни Родопи през 2002 г. 
 

Дървени въглища

През последните 5 години  поради модата да се използват дървени въглища за барбекюта се изсичат все повече широколистни гори. Технологията с “жизни” (натруване на дървесината на големи купчини и изгаряне с намален приток на кислород)  води и до друга вредна последица - отделяне на вредни емисии във въздуха. Практиката показва, че отговорните органи – държавни лесничейства и сътоветните регионални инспекции по околната среда и водите, рядко упражняват ефективен контрол за спазване на законодателството.

Copyright © 2006 Зелени Балкани. Всички права запазени.