Новини

default

Общо събрание на СНЦ Зелени Балкани - Стара Загора

1
31.07.2022
О Б Я В А
Управителният съвет на СНЦ ,,Зелени Балкани-Стара Загора”, гр. Стара Загора на основание чл. 26 ал. 3 от ЗЮЛНСЦ и на свое Решение от Заседание проведено на 24.06.2022 г., свиква Общо събрание на членовете на СНЦ  ,,Зелени Балкани-Стара Загора“, което ще се проведе на

31-ви юли (неделя) 2022 година от 10,00 часа , в залата на ТД „Сърнена  гора“ в Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“  № 62.

При следния Дневен ред:
 
1. Приемане отчета на Управителния съвет за дейността на Сдружението през 2021 г.
2. Приемане на Финансовия отчет за работата на Сдружението за 2021 г.
3. Приемане на Оперативен бюджет на Сдружението за 2022 г.
4. Други

За допълнителна информация:
Елена Стоева - тел.: 0887574699