Новини

default

Общо събрание на СНЦ Зелени Балкани, гр. Пловдив

1
30.07.2022
О Б Я В А
 
Управителният съвет на СНЦ ,,Зелени Балкани”, на основание чл. 26 ал. 3 от ЗЮЛНСЦ и на свое Решение от Заседание проведено на 21.06.2022 г., свиква Общо събрание на членовете на СНЦ ,,Зелени Балкани“, което ще се проведе на:

30-ти юли (събота) 2022 година от 11,00 часа,
на следния адрес: Хотел „Интелкооп”, гр. Пловдив, ул. „Константин Нунков” № 13 А,


при следния Дневен ред:

1. Приемане отчета на Управителния съвет за дейността на Сдружението през 2021 г.
2. Приемане на Финансовия отчет за работата на Сдружението за 2021 г.
3. Приемане на Оперативен бюджет на Сдружението за 2022 г.
4. Други

За допълнителна информация:
Златка Николова – тел. 0885108707