Новини

default

Общо събрание на сдружение "Зелени Балкани"

*
20.05.2024
О Б Я В А
 
 Управителният съвет на СНЦ ,,Зелени Балкани”, гр. Пловдив на основание чл. 26 ал. 3 от ЗЮЛНСЦ и на свое Решение от Заседание проведено на 27.03.2024 г., свиква Общо събрание на членовете на СНЦ  ,,Зелени Балкани“, което ще се проведе на

22.06.2024 г. (събота) от 11 часа , в офиса на Сдружение "Зелени Балкани на адрес - гр. Пловдив, ул. "Скопие" 1А, ет.2, офис 10

при следния Дневен ред:
   1. Приемане отчета на Управителния съвет за дейността на Сдружението през 2023г.
   2. Приемане на Финансовия отчет за работата на Сдружението за 2023г.
   3. Приемане на Оперативен бюджет на Сдружението за 2024г.
   4.  Други 

За допълнителна информация:
Златка Николова – тел. 0885108707