Новини

default

Победа за природата и хората в Източни Родопи - няма да има златодобив по Бяла река

Снимка: Вера Стаевска
13.01.2022
След острите реакции на местните граждани и изпратени становища от Коалицията от природозащитни организации и граждански групи "За да остане природа в България", Сдружение "Балканка" и др. неправителствени организации,"Тинтява Експлорейшън“ АД оттегли инвестиционното си предложение за „Добив и преработка на полимерни руди от находище „Розино“.

От фирмата предвиждаха добив на полимерни златно-сребърни руди по открит способ на концесионна площ от 621,81 хектара. Тя попада почти изцяло на територията на защитена зона за опазване на дивите птици Бяла река BG0002019. Поради характера си - унищожаване на значителни по площ територии, фрагментиране на местообитания, значително безпокойство, замърсяване, риск от залпови замърсявания, рудодобивът по открит способ противоречи на предмета и целите на опазване на защитената зона.

Територията се характеризира и с голямо видово разнообразие, а много от животните, които я обитават са със статус „застрашени“ (съгласно националната Червена книга, и/или оценките за статуса на видовете на международната организация IUCN – световен и европейски червен списък).

В ЗЗ „Бяла река” са установени 167 вида птици, от които 59 са включени в Червената книга на България. Тя е част от “Царството на  лешоядите”, като тук гнездят 2 двойки египетски лешояди, а белоглавите и черните лешояди често идват за почивка и търсене на храна. "Бяла река" е и място от световно значение за група видове, характерни за Средиземноморския биом - голям маслинов присмехулник /Hippolais olivetorum/, червеногушо коприварче /Sylvia cantillans/, малко черноглаво коприварче /Sylvia melanocephala/, белочела сврачка /Lanius nubicus/ и черноглава овесарка /Emberiza melanocephala/.

Инвестиционното предложение криеше опасности и за местното население. Инвеститорът предвиждаше да използва отпадните материали от хвостохранилището (съдържащи и химически опасни вещества) за запълване на иззетите мини пространства. Вероятността тази дейност да доведе до трайно замърсяване на почвите, а от там и на подземните води в район с висок риск от опустиняване, е твърде голяма.

Коалиция "За да остане природа в България" приветства бързата и адекватна реакция на РИОСВ-Хасково, които след анализ на инвестиционното предложение и постъпилите възражения, решиха че има вероятност предвидените дейности да окажат отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони "Родопи Източни" и "Бяла река".
Снимка: Вера Стевска

За контакти: Ирина Матеева,БДЗП, тел.0878 599 360, e-mail:irina.kostadinova@bspb.org

Зелени Балкани е част от Коалиция "За да остане природа в България".


В коалицията „За да остане природа в България” членуват Асоциация на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българска федерация по спелеология, Българската фондация “Биоразнообразие”, Екологично сдружение „За Земята”, Информационния и учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение „Байкария”, Сдружение „Белият бряг”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, клуб UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, „Граждани за Рила” и WWF Дунавско–Карпатска програма България, Грийнпийс България. Коалицията е подкрепена от още над 50 организации, групи и инициативи. http://forthenature.org