Книги, публикации, сборници

default

Оказване на първа помощ и опазване EX-SITU на видове от европейско природозащитно значение

*
Първата част на това издание предоставя на доброволните сътрудници, стажанти и практиканти в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани основна информация за естествените местообитания, храната, поведението и природозащитния статус на най-често приеманите птици в Центъра. Целта на екипа, работил върху изданието, е да представи по достъпен начин информация, която би била полезна по време на стаж, практика или доброволен труд в Центъра, както и при намиране на бедстващо диво животно. Втората част представлява «Наръчник за оказване на първа помощ на бедстващи диви животни». В него е обобщен опитът на Спасителния център, водещо звено в лечението и рехабилитацията на бедстващи диви животни в България. И тъй като птиците са най-потърпевши от човешката дейност, в този наръчник е отделено специално внимание на тях. Информацията в него отново следва да послужи на стажанти, практиканти и доброволци на Спасителния център, но също така и на служители на институции, пряко свързани с дейността по спасяването на диви животни, като МОСВ, РИОСВ, РДГ, ДГС и други.
Оказване на първа помощ и опазване EX-SITU на видове от европейско природозащитно значение 2.97 MB (pdf) Свали