Новини

default

Приключиха дейностите по Проект BG05M2OP001-2.015 „Ученически практики – 2“ в Спасителния център на Зелени Балкани

1
16.06.2022
В началото на месец юни, приключи практиката в реална работна среда по Дейност 1 „Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда“ по Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2”, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР) съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове на 15 ученици от Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“ – Стара Загора, специалност ветеринарен техник, в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани.

В продължение на няколко месеца, учениците посещаваха Центъра от понеделник до петък, където с помощта на трима наставници, ветеринарни лекари от екипа, усвояваха тънкостите на ветеринарномедицинската професия.

Освен традиционната ветеринарна медицина, бъдещите ветеринарни специалисти научиха от екипа ни и как да се грижат за диви животни, какви са спецификите при тях по отношение на храненето, отглеждането, лечението и освобождаването им, както и законовите нормативи при работа със защитени видове.

Спасителния център за диви животни Зелени Балкани и НПГВМ „Иван Павлов“ са традиционни дългогодишни партньори.