Галерия

Белоглав лешояд (Gyps fulvus)

За подпомагане на освобождаването и адаптирането на черни лешояди, в проекта са включени дейности за подсилване на вече съществуващите колонии от реинтродуцирани белоглави лешояди в Стара планина и долината на река Струма. Това включва освобождаване на отгледани на затворено или рехабилитирани индивиди, подобряване на хранителната база и местообитанията, лимитиране на заплахите за двата вида, стимулиране на устойчивото пашуване.


Зелени балкани

Хищни птици

ФДФФ