Черният лешояд

 

Описание

Черният лешояд (Aegypius monachus Linnaeus, 1766) е една от най-големите хищни птици в света и най-големият лешояд в
Западна Палеарктика. Лешояд с масивен клюн, къс врат, изключително дълги и широки криле и изцяло тъмнокафяво оперение. Полетът е реещ, с бавни и мощни махове.
 
• дължина на тялото: 110–120 cm
• размах на крилете: 250–295 cm
• тегло: 7–14 kg
 

Размножаване и миграция

Строи гнездо на дървета, понякога на отвесни скални склонове или на дървета на скални стени, които могат да издържат масивното гнездо. Предпочита територии далеч от населени места и човешко присъствие. Изискване на вида за гнездовото местообитание са отворените площи с екстензивно животновъдство или където се изнасят кланичен отпадък или трупове на животни. В места с голямо количество хранителен ресурс, може да се концентрира в големи ята. В Европа възрастните птици са постоянни, докато младите скитат на обширни територии.

 
 

 Разпространение

Световната популация на вида се оценява на около 7 800–10 500 двойки или около 15 600–21 000 възрастни индивида.
Размножава се в Европа и Азия, като с най-голяма популация е в Западна Европа – Испания (80–90 % от популацията на вида или 2548 дв., 2018), Португалия (18 дв., 2016) и Франция (37 дв., 2018). Черният лешояд е изчезнал като гнездящ от територииите на Албания, Хърватия, Италия, Македония и България, а вероятно намалява на цялата площ на арела си в Азия, където не се взимат специални мерки за опазването му. Има изолирани и намаляващи популации в Украйна, включително в Гърция (Дадя), където е и единствената размножаваща се колония на вида на Балканите.
 
 

 
 Снимки: © Добромир Добринов                                  

 

Разпространение в България

През 19-ти и първите десетилетия на 20-ти век, черният лешояд се е срещал навсякъде в България, но в по-малка численост, в сравнение с белоглавия лешояд.
Около 1960 г. видът вече почти не се среща в страната. След дълга пауза, последното доказано гнездо с малко е установено през 1993 г. в района на Студен кладенец по време на експедиция от експерти на Зелени Балкани, но през 1994 г. двойката вече не го обитава. Оттогава насам се предполага епизодично гнездене на отделни двойки в периода 1995–2006 г., но няма категорично установени двойки. В резултат на природозащитните дейности и редовните подхранвания, в района на Бяла река и в резерват "Вълчи дол" периодично се наблюдават хранещи се индивиди, като най-голямата група черни лешояди (42 индивида) е регистрирана на площадката за подхранване на лешояди, поддържана от екипа на Зелени Балкани до с. Пелевун през 2000 г.
Присъствието на черни лешояди в Източните Родопи е базирано на навлизане на индивиди, които гнездят в близкия до границата с България Национален парк „Гората Дадя” в Гърция.