Дейности

Основни цели и дейности на проекта

  • Възстановяване на изчезналата гнездяща популация на черния лешояд в Стара планина и долината на Струма, чрез внасяне на 48 черни лешояди от Испания, настаняването им в адаптационни волиери и пускането им на свобода;
  • Подсилване на възстановената популация на белоглави лешояди, чрез внос и освобождаване на 60 птици в Стара планина и долината на Струма;
  • Подобряване на условията за гнездене;
  • Подобряване на хранителната база, с осигуряване на допълнително подхранване,  насърчаване на екстензивно животновъдство и увеличаване на едър копитен дивеч;
  • Намаляване на заплахите от отравяне и сблъсък с електропроводи;
  • Развитие на капацитет на национално и местно ниво за успешно провеждане на програми за възстановяване на изчезнали видове;
  • Обмяна на опит и сближаване на българските природозащитни институции и техните европейски партньори.