Екип

Ивелин Иванов

*
Ръководител на проекта

e-mail: iivanov@greenbalkans.org 
моб. тел. 0887589995

Завършва ПГ по ветеринарна медицина в Стара Загора и висше образование в ПУ „Паисий Хилендарски“ в сферата на биологията. От 1999 г. координира и ръководи природозащитни дейности към СНЦ "Зелени Балкани". Участва в изграждането на екологичната мрежа НАТУРА 2000, а през 2002 г. координира създаването на Балканската мрежа за рехабилитация на диви животни и изпълнението на програмата в България. Ръководи програми за реинтродукция на белоглавия лешояд в Стара планина и подготвителни дейности за възстановяване на черния и брадатия лешояд у нас. От 2018 г. е ръководител на проект „Светло бъдеще за черния лешояд“.


Златка Николова

*
Финансов мениджър

e-mail: znikolova@greenbalkans.org 
моб. тел. 0885 108707

През 1985 г. завършва Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски” с профил „Биология“. В организацията е от самото ѝ създаване, а освен в сферата на биологията, преминава квалификация и за счетоводител. Като финансов мениджър в организацията превежда двупосочно – от езика на счетоводството, на езика на дейностите, свързани с опазване на редки видове от нашата фауна.
От 2010 г. работи по проекти, финансирани от програма LIFE за опазване на белоглавия и черния лешояд, с надежда да имат светло бъдеще в България.


Симеон Марин

*
Координатор полеви дейности

e-mail:  smarin@greenbalkans.org
моб. тел. 0889223173

Симеон Марин е завършил биология в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Един от основателите на "Зелени Балкани" през 1988 г. и основател на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани. От създаването на организацията като доброволец, а по-късно и като служител на сдружението, работи по консервационни програми и проекти на Зелени Балкани, свързани с опазването на хищни птици и други редки видове. Координира дейностите по проект "Изграждане на мрежата от защитени територии НАТУРА 2000", както и  "Възстановяване на белошипата ветрушка“. Отговаря за полевите дейности по проект „Светло бъдеще за черния лешояд“.


Илиян Стоев

*
Координатор полеви дейности Сините камъни

e-mail: istoev@greenbalkans.org 
моб. тел. 0884 005546

Завършва ПГ по ветеринарна медицина в Стара Загора. Има дългогодишен опит в дейности по опазване и проучване на орнитофауната, прилепи, лалугера, земноводни и влечуги. Координира полевите дейности, свързани с реинтродуцираните белоглави и черни лешояди в ПП Сините камъни.


Георги Стоянов

*
Координатор полеви дейности Врачански Балкан

e-mail: bpps@abv.bg
моб. тел. 0878 734503 
Председател на „Дружество за защита на хищните птици“. Работи за реинтродукция и опазване на лешоядите във Врачански Балкан от 25 години. Отговаря за полевите дейности във Врачански Балкан по проект "Светло бъдеще за черния лешояд".


Стиляна Янева

*
Координатор полеви дейности Бяла река

e-mail: syaneva@greenbalkans.org
моб. тел. 0884 608646