Екип

Ивелин Иванов

Ръководител на проекта
e-mail: iivanov@greenbalkans.org 
моб. тел. 0887589995
 
 Завършва ПГ по ветеринарна медицина в Стара Загора и висше образование в ПУ „Паисий Хилендарски“ в сферата на биологията. От 1999 г. координира и ръководи природозащитни дейности към СНЦ "Зелени Балкани". Участва в изграждането на   екологичната мрежа НАТУРА 2000, а през 2002 г. координира   създаването на Балканската мрежа за рехабилитация на диви   животни и изпълнението на програмата в България. Ръководи програми за реинтродукция на белоглавия лешояд в Стара планина  и подготвителни дейности за възстановяване на черния и брадатия лешояд у нас. От 2018 г. е ръководител на проект „Светло бъдеще за черния лешояд“.


Златка Николова

Финансов мениджър

e-mail: znikolova@greenbalkans.org 
моб. тел. 0885 108707
 
През 1985 г. завършва Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски” с профил „Биология“. В организацията е от самото ѝ създаване, а освен в сферата на биологията, преминава квалификация и за счетоводител. Като финансов мениджър в организацията превежда двупосочно – от езика на счетоводството, на езика на дейностите, свързани с опазване на редки видове от нашата фауна.
От 2010 г. работи по проекти, финансирани от програма LIFE за опазване на белоглавия и черния лешояд, с надежда да имат светло бъдеще в България.


Симеон Марин

Координатор полеви дейности

e-mail:  smarin@greenbalkans.org
моб. тел. 088 9223173

Симеон Марин е завършил биология в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Един от основателите на "Зелени Балкани" през 1988 г. и основател на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани. От създаването на организацията като доброволец, а по-късно и като служител на сдружението, работи по консервационни програми и проекти на Зелени Балкани, свързани с опазването на хищни птици и други редки видове. Координира дейностите по проект "Изграждане на мрежата от защитени територии НАТУРА 2000", както и  "Възстановяване на белошипата ветрушка“. Отговаря за полевите дейности по проект „Светло бъдеще за черния лешояд“.


Илиян Стоев

Координатор полеви дейности Сините камъни

e-mail: istoev@greenbalkans.org 
моб. тел. 0884 005546
 
Завършва ПГ по ветеринарна медицина в Стара Загора. Има дългогодишен опит в дейности по опазване и проучване на орнитофауната, прилепи, лалугера, земноводни и влечуги. Координира полевите дейности, свързани с реинтродуцираните белоглави и черни лешояди в ПП Сините камъни.


Георги Стоянов

Координатор полеви дейности Врачански Балкан

e-mail: bpps@abv.bg
моб. тел. 0878734503
 
Председател на „Дружество за защита на хищните птици“. Работи за реинтродукция и опазване на лешоядите във Врачански Балкан от 25 години. Отговаря за полевите дейности във Врачански Балкан по проект "Светло бъдеще за черния лешояд".


Константин Дичев

Координатор полеви дейности Бяла река

email: kdichev@greenbalkans.org