Новини

Кампания за Деня на Натура 2000 в България - Зелени Балкани и приятели

1
31.05.2022 г.

Екипът на Зелени Балкани ще отбележи една от най-важните природозащитни дати в страната с турне в партньорство с организации и музеи в различни части на страната.
 
На него ще бъдат представени различните проекти и дейности на организацията за опазване на приоритетни видове от европейско природозащитно значение, както и дейностите на страната за изграждане на Националната екологична мрежа Натура 2000. По време на събитията ще можете да се запознаете с дейностите ни за защитените видове и техните местообитания:
 
видовете лешояди, представени от „Светло бъдеще за черния лешояд”  - https://greenbalkans.org/VulturesBack/bg/
белошипата ветрушка, представени от „Живот за белошипата ветрушка” - https://lesserkestrellife.greenbalkans.org/
видовете и местообитанията от Натура 2000, представен от „Натура 2000 в България – Нови хоризонти” - https://greenbalkans.org/natura2000/newhorisons/
дейностите на Спасителния център за диви животни към Зелени Балкани - https://greenbalkans-wrbc.org/bg/
дейностите за китоподобните - https://greenbalkans.org/delfini/
дейностите за червеногушата гъска - https://greenbalkans.org/branta/bg/
дейностите за прилепите - https://greenbalkans.org/prilepi/
 
Ще имате възможността да:
  •  Получите информация за целевите видове - царски орел, белошипа ветрушка, червеногуша гъска, прилепи, китоподобни, ловен сокол, белоглав лешояд и брадат лешояд, гривеста рибарка и малък корморан под формата на големи пъзели с награди.
  • Да видите филм за лешоядите в България.
  • Реалистични макети на гривеста рибарка, червеногуша гъска, белоглав лешояд, гривеста рибарка, белошипа ветрушка.
  • Да получите информационни материали.
  • Да чуете информация от "първа ръка" от експертите, работещи по различните проекти.
  • Да научите как може да бъдете полезни и ВИЕ!
 
Програма на турнето: 
- 04 - 05 май - в гр. Враца от 15:00ч. до 18:00ч.  и на 5 май - от 10:00 до 12:00 ч.  Природозащитен център Натура;
- 09 май - в гр. Дуранкулак - очаквайте информация;
- 10 май - в гр. Шабла от 10:00 до 16:00ч. в Зелен образователен център;
- 11 май - в с. Българево - от 11:00 до 14:00ч. -  НЧ "Народен Будител - 1940" - с. Българево;
- 14 май - гр. Белозем – от 10:00ч. по време на традиционния фестивал на белия щъркел;
- 14 май - гр. Пловдив - от 10:00ч. съвместно с 5км RUN - крос на Гребна база, ще има детски крос. Предвидени са награди;
- 19 май - гр. Сливен - от 11:00 ч. до 14:00 ч. сграда на ДПП “Сините камъни” до пазара;
- 20 май - гр. Бургас - от 17:00 до 19:00ч.  съвместно с БФБ;
- 21 май - гр. Поморие, Природозащитен център “Поморийско езеро”, съвместно с БФБ - 11:00 часа;
- 23  май - гр. Тетевен  в партньорство с община Тетевен - 14:00 - сградата на Община Тетевен;
- 26 май - с. Черни Осъм - 11:00 до 16:00 ч ПНМ Черни Осъм съвместно с Национално училище за планински водачи Черни Осъм;
- 27 май - в гр. Плевен - 11:00 до 16:00 ч. в РИМ Плевен;
- 28 май - в гр. Пловдив - съвместно с 5км RUN - крос в парк Лаута с дистанция 5 км. Кроса за големи ще започне в 9:00ч. Предвидени са награди за всички финиширали;
- 28 май - гр. Стара Загора - от 11:00 до 13:00 ч в Къща - музей “Гео Милев”
 
Като част от кампанията за Деня на Натура 2000 са и двете ни фото-изложби за Натура 2000 в България, експонирани в РИМ гр. Плевен и сградата на ДНП "Пирин" в гр. Банско, както и една изложба с реалистични макети на защитени видове животни в РПНМ в гр. Пловдив.

30 години от създаването на екологична мрежа  Натура 2000
През 2022 г. се навършват 30 от създаването на екологична мрежа Натура 2000 - най-обширната и сложна мрежа от защитени зони в света. Територията на Испания допринася за 20 % от общия брой сухоземни защитени територии в тази мрежа и за повече от 84 500 кв. км морски защитени територии, вариращи от големи морски зони до региони, които покриват едва един хектар, но са дом на уникални местообитания и свързани с тях видове. Общо над 220 000 км2 защитени територии са част от мрежата Натура 2000.

Началото на мрежата Натура 2000: Директива за птиците и Директива за местообитанията
Днес мрежата Натура 2000 е ключов инструмент за защита на биологичното разнообразие на Европейския съюз от въздействието на човешките дейности. Нейната основна цел е да гарантира биологичното разнообразие  чрез опазване на естествените местообитания и дивата флора и фауна в Европа.

Защитените зони от мрежата Натура 2000 са определени в съответствие с две допълващи се директиви на Общността:
Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици (Директива за птиците), в която са определени специалните защитени зони за птиците.

Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (Директива за местообитанията), която регламентира процедурата за избор на т.нар. територии от значение за Общността (ТЗО), които впоследствие трябва да бъдат определени като специални защитени зони.

Директивата за птиците е одобрена през 1979 г. в отговор на опасенията за намаляване на популациите на различни видове мигриращи и местни птици на територията на Европа. Директивата за местообитанията е приета през 1992 г.

Някои от ползите от мрежата Натура 2000
Мрежата Натура 2000, освен че опазва биологичното разнообразие, предоставя на обществото големи ползи като фактор, който ограничава климатичните промени, регулира водните ресурси, които използваме в селското стопанство, земеделието, промишлеността и т.н., или намалява последиците от наводнения, суши или пожари.

Зоните от мрежата Натура 2000 също така осигуряват широк спектър от социално-икономически ползи за обществото. Така например, въпреки че е трудно да се определи количествено степента на влияние на всяка защитена морска зона върху рибните ресурси, многобройни проучвания, проведени в повече от 124 морски резервата в цял свят, показват, че средно морските резервати водят до увеличаване на броя на видовете с 21 %, на броя на видовете на площ със 166 % и до забележително увеличение на общата биомаса с 446 % в сравнение с незащитените в близост до тях зони.

Въпреки, че много хора живеят в непосредствена близост до зони от мрежата Натура 2000, сред тях все още има такива, които не познават  и неразбират добре екологичната мрежа. Ако искаме да продължим да се радваме на всички ползи, които тя носи на хората и на планетата, е необходимо да работим за това обществеността не само да е наясно със съществуването на мрежата Натура 2000 и ползите от нея, но и да проявява реален интерес към развитието и опазването на тази мрежа от защитени територии.

За контакти:
Поля Русева - координатор по проект, тел. 0894059156, ptoncheva@greenbalkans.org

  
Турнето на Зелени Балкани и приятели по случай Натура 2000 се осъществява благодарение на:


Зелени балкани

Хищни птици

ФДФФ