Консервационен статус

Черният лешояд е приоритетен вид, от интерес за Общността, вписан в Анекс I на Директивата за птиците, Анекс II на Бернската, Бонската и CITES конвенциите.

Международния съюз за защита на природата (IUCN) класифицира вида като „Почти Застрашен” (Near Threatened), при тенденция за спад, основно поради отчитаното намаление на популацията в основните находища на вида в Азия (BirdLife International 2012). Европейската категоризация на вида е „Рядък” (Rare), при тенденция за голямо увеличение, основно заради значителното повишение на гнездящите двойки в Испания и Франция (BirdLife International 2004). По класификацията на видовете от европейско природозащитно значение (SPEC), черният лешояд е включен в категория SPEC1 – видове от световно природозащитно значение.

В България видът е Изчезнал (Extinct), вписан в Анекс II и III на ЗБР (Закона за биологичното разнообразие).Снимка: Млади черни лошяди, част от дейностите по проект 'Светло бъдеще за черния лешояд', VCF Know-how (вляво) и Балкан (вдясно) © Архив Зелени Балкани.