Новини

Националният съвет за биологично разнообразие одобри трите Плана за управление на лешоядите – белоглав, черен и брадат

1
18.12.2017 г.

НСБР одобри и трите плана за действие, представени от екипа на Зелени Балкани, Фонда за дивата флора и фауна и Дружеството за защита на хищните птици за едни от най-приоритетните за опазване видове птици в България, а именно белоглавдия, черния и брадатия лешояди.

Ha 1.12.2017 г. се проведе редовно заседание на Националния съвет за биологично разнообразие (НСБР) за разглеждане и представяне за утвърждаване на ресорните министри  на 8 плана за действие на приоритетни за опазване видове птици.

В съвета, председателстван от зам.министър Красимир Жеков, МОСВ, участват представители на НСЗП, МЗХГ, ИАГ, Министерство на туризма, министерство на икономиката, Министерство на енергетиката и Министерство на регионалното развитие, ИАОС, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Институт по океанология, различни институти на БАН, Пловдивският и Софийският и Лесотехническият университети. Място имат и двама представители на НПО - един от БФБ и един от WWF.

Емилиян Стойнов от Фонда за дивата флора и фауна и Ивелин Иванов от Зелени Балкани представиха плановете за управление.  Постъпиха коментари от НСЗП, както и някои писмени становища, които ще бъдат отразени в Плановете. Членовете на авторските колективи и представителите на научната и природозащитната общност аргументирано защитиха предложените в плановете мерки за опазване на видовете.

В крайна сметка след оспорвано гласуване и трите плана бяха одобрени и след допълване с получените бележки ще бъдат предложени за утвърждаване от Министъра на околната среда и Министъра на земеделието, храните и горите.
 
Бяха одобрени и ще бъдат предложени за утвърждаване и плановете за глухаря (Tetrao urogalus) в България за периода 2016-2025 г.“; •  Проект на „План за действие за белогърбия кълвач (Dendrocopos leucotos) в България за периода 2016-2025 г.“; Проект на „План за действие за трипръстия кълвач (Pycoides tridactilus) в България за периода 2016-2025 г.“, разработени от БФБ, както и План за управление на малката белочела и червеногушата гъски, разработени от БДЗП.
 
Към новината е използвана снимка на Христо Пешев, Фонд за дивата флора и фауна 
 


Зелени балкани

Хищни птици

ФДФФ