Новини

Обезопасено е рисково трасе в района на Кресненското дефиле

***
19.03.2018 г.

Кресненски пролом, 15.03.2018г.- В резултат на съвместни дейности между Фонд за дивата флора и фауна и служителите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД приключи работата по обезопасяване на рискови стълбове в Кресненското дефиле. С цел минимизиране на риска за живота на белоглавите лешояди в района, бяха поставени специални съоръжения – метални гребени, бодливки и изолиращи съоръжения, които недопускат птиците да кацат по стълбовете и ли предпазват от контакт с проводниците.

Монтираните съоръжения са предоставени безвъзмездно от ФДФФ в партньорство със Зелени Балкани, в рамките на проект "Светло бъдеще за черния лешояд" LIFE14 NAT/BG/649, а разпределителното дружество обезпечи изключването на електрическото захранване, човешкия и технически ресурс за извършване на дейностите.

Кресненското дефиле е изключително важен район за живота на белоглавите лешояди, тъй като от 2010г. насам по проектите „Живот за Кресненския пролом“ и „Светло бъдеще за черния лешояд“ в района са освободени около 50 лешояда с цел създаване на местна колония. Местните вече птици привличат и други от Сърбия, Македония, Хърватска и Гърция. Електропроводите в района се оказват опасни за живота на птиците, тъй като от една страна се явяват подходяща спирка за почивка на птиците, обитаващи района, а от друга – попадат в миграционния път на птиците от съседните страни.

Белоглавият лешояд е със статут на „застрашен вид“ и е вписан в Червената книга на Република България. Именно поради тази причина сме задължени да опазваме неговия живот и местообитание.

За повече информация:
Емилиян Стойнов - Фонд за дивата флора и фауна: 0878573841
Източник на новината - Фонд за дивата флора и фаунаЗелени балкани

Хищни птици

ФДФФ