Публикации

Доклади и ръководства

Наръчник за добри животновъдни практики в полза на стопаните, биоразнообразието и лешоядите 15 Mb (pdf) свали
Изданието е на английски. Подготовка на мониторинг за оцеляване на малките черни лешояди в Естремадура. 2017 1 Mb (pdf) свали
Изданието е на английски. Доклад за животновъдството в България в целевите защитени зони на проекта "Vultures back to LIFE" - LIFE14NAT/BG/649. Стойнов, E. 2018 2 Mb (pdf) свали
Изданието е на английски. Оценка на незанното използване на отрови и провеждане на противоотровни действия в България. Андевски, Й., Стойнов, E., Кметова, E.2016 117 Kb (pdf) свали
Представяне необходимостта от изолиране на части от 20 кV електропроводи "Кипилово" и "Тича", собственост на EVN , в района на град Котел, с цел предотвратяване смъртните случаи при диви лешояди. Стойнов, Е. 2018 750 Kb (pdf) свали
Представяне необходимостта от изолиране на части от 20 kV електропроводи "Дефиле" и "Дефиле 07", собственост на "ЧЕЗ Електро" АД, в района на село Мечкул, с цел предотвратяване на смъртните случаи. Стойнов, Е. 2018 1 Mb (pdf) свали
Доклад за извършена работа по дейност С9. Възстановяване на лалугера, проект LIFE14 NAT/BG/649. Стоев, И. 2016 1023 Kb (pdf) свали
Методика за определяне съдържанието на олово в биологични материали от заболели или отстреляни водоплаващи, хищни птици и мършояди. Стамберов, П.2017 172 Kb (pdf) свали
Правни основания за действия при установяване на извършено нарушение или престъпление срещу диви птици. Коджабашев, А. 2018 145 Kb (pdf) свали
Доклада е на английски. Реинтродукция на черния лешояд Aegypius monachus в Стара планина, България. Двугодишен доклад за 2020-2021 3 Mb (pdf) свали
Ръководство за опазване на биологичното разнообразие в територии за отглеждане на тютюневи култури. Стоева, Е., Иванов, И., Николова, З. 2017 1 Mb (pdf) свали
Изданието е на англ. език."Стратегия и адекватни протоколи за управлявани от човека практики за хранене на птици-чистачи", Емилиян Стойнов ФДФФ,2018 933 Kb (pdf) свали


Постери

Stoyanov et al. 2015. Griffon Vulture restoration in the Balkan mountains of Bulgaria. Poster under the Action E4 of the LIFE+ project “Bright Future for the Black Vulture”, LIFE 14 NAT/BG/649. 400 Kb (pdf) свали