Резултати от проекта

Очаквани резултати

  • Първи опит за загнездване на черни лешояди в Стара планина и/или долината на Струма за последните 60 години и фиксиране на постоянни групи от 5-10 птици в целевите райони;
  • Подобрени условия за гнездене, чрез залесяване на борови фиданки и поставяне на изкуствени гнезда;
  • Изградени пет нови площадки за допълнително подхранване на лешоядни птици;
  • Изградени три до пет агро-горски пасищни комплекси и създадено ядро от 200 свободно живеещи в тях елени лопатари;
  • Създадени моделни стада от овце и крави за популяризиране на екстензивно пасищно животновъдство и основано специално фермерско сдружение за подпомагане на местни животновъди;
  • Формирани две нови колонии от лалугери в целевите територии;
  • Събрани 120 проби и анализирани за наличие на пестициди, антибиотици и олово;
  • Изолирани 170 опасни електропроводни стълбове;
  • Подобрена национална експертиза и капацитет, създадени партньорства с международни експерти и организации, които имат отношение към опазването на лешоядите.