Резултати от проекта

Очаквани резултати

• Първи опит за загнездване на черни лешояди в Стара планина и/или долината на Струма за последните 60 години и фиксиране на постоянни групи от 5-10 птици в целевите райони;

• Подобрени условия за гнездене, чрез залесяване на борови фиданки и поставяне на изкуствени гнезда;
 
• Изградени пет нови площадки за допълнително подхранване на лешоядни птици;
 
• Изградени три до пет агро-горски пасищни комплекси и създадено ядро от 200 свободно живеещи в тях елени лопатари;
 
• Създадени моделни стада от овце и крави за популяризиране на екстензивно пасищно животновъдство и основано специално фермерско сдружение за подпомагане на местни животновъди;
 
• Формирани две нови колонии от лалугери в целевите територии;
 
• Събрани 120 проби и анализирани за наличие на пестициди, антибиотици и олово;
 
• Изолирани 170 опасни електропроводни стълбове;
 
• Подобрена национална експертиза и капацитет, създадени партньорства с международни експерти и организации, които имат отношение към опазването на лешоядите.


Постигнати резултати

Анализ на състоянието на животновъдството в целевите райони 
• След пълна година на проследяване (2018–2019) на освободените и фиксирани в района на освобождаване черни лешояди, вече е установен районът, в който трябва да се концентрират усилията относно изграждане на агро-горски пасищни комплекси.

Идентифициране на опасни електрически стълбове
• Продължава периодичното обхождане на идентифицираните в предходния период 1500 потенциално опасни стълба. Посещенията са предимно в резултат на анализи от проследяване на сателитните предаватели. В резултат е идентифициран един белоглав лешояд, загинал от сблъсък с електропровод в района на Кресна.

Закупуване на земи за създаване на пасищни комплекси и размножителни убежища за елен лопатар (Dama dama) в СЗЗ Котленска планина
• Административно дейността по закупуване на земи е приключена, като са закупени повече от заложените в проекта земи. Дейността ще продължи с размяната на парцели с цел комасация и концентриране на земята по проекта във възможно най-ценните за лешоядите територии. През периода са извършени две замени като са дадени 14, а са добити 4 парцела с обща площ 5 ха.

• Получените данни от предавателите от една пълна година проследяване на черните лешояди дава ценна информация къде трябва да се насочат усилията по опазване на места, отглеждане на селскостопански и диви животни, изграждане на гнезда, засаждане на борчета и др. във връзка с подобряване на местообитанията за черния лешояд.

Оптимизиране на условията за гнездене на черни лешояди в районите на освобождаване
• През 2019 са изградени 8 нови изкуственни гнезда и продължава идентифицирането на потенциални размножителни територии на база анализ на движението на птици по сателитните предаватели.

Изграждане на адекватно управление на пасищните комплекси и размножителни убежища за елен лопатар (Dama dama) в СЗЗ Котленска планина
• Отглеждат се общо 80 елена в Котел, Левка и Кресна, като дейностите получават силна подкрепа от местните ловци, които сами подхранват елените.
Подобряване на хранителната база чрез стимулиране на животновъдството
• Увеличава се осигуряването на храна от естествени източници ; 
• През 2019 г. са почистени общо 91,8695 ha пасища.

Рестокинг на лалугер
• Продължава регулярното освобождаване на лалугери в Котленска Планина и ПП "Сините Камъни". От планираните по 280 лалугера на двете места, към момента са освободени съответно по 183 и 137 бр. (от които 64 бр. през 2019 г.).

Осигуряване и доставка на черни лешояди за освобождаване в България
• През 2018 г. и 2019 г. са получени две пратки с общо 22 черни лешояда, а през 2020 г. се очаква още една пратка от 15 черни лешояда;
• За периода 2018–2019 г. по трите метода – от хак, хак във волиера и от волиера са освободени общо 14 черни лешояда в районите на Сливен, Котел и Враца. Всички са маркирани преди освобождаването.

Освобождаване на черни лешояди, грижа преди и след освобождаване
• Първият излюпен в Спасителния център белоглав лешояд – Първолет, е освободен през 2019 г. от адаптационната волиера в Сливен;
• Регистрирана е първата сформирана двойка черни лешояди, освободени в България като част от програмата за реинтродукция на вида.

Оптимизиране на условията за загнездване на черни лешояди в районите на освобождаване
• Продължава идентифицирането на потенциални размножителни територии на база анализ на движението на птици по сателитните предаватели;
• През 2019 г. са изградени общо 8 изкуствени гнезда – 5 в ПП "Сините камъни" и 3 в ЗЗ "Котленска планина".