Цели

Крайната цел на проекта е да създаде гнездяща популация черни лешояди в България, за да възстанови връзките между популациите на вида на Балканите (Гърция) и Крим и тези в Алпите и на Пиренейския полуостров, като подпомогне създаването на устойчива Пан-европейска популация на вида.  

По отношение на институционалния капацитет, проектът си поставя за цел подобряване капацитета (физически и човешки) на природозащитните НПО, Парковите Дирекции и РИОСВ за подготовка и успешно провеждане на реинтродукцията на черни и белоглави лешояди, както и създаване на капацитет на национално ниво за пред- и след-реинтродукционно обгрижване и съвети по отношение на лешояди в Спасителния център в Стара Загора, като основен източник на експертиза. Проектът ще даде възможност и за дългосрочен експертен обмен на ноу-хау и информация за видовете лешояди между водещи европейски експерти по лешоядите от Испания и Холандия и техните български партньори.

Крайна цел и създаването на работеща мрежа от всички стейкхолдъри, имащи отношение/въздействие върху консервацията на природата и резултатите от реинтродукцията, по-специално НПО, парковите дирекции, РИОСВ, ловните съюзи, горските стражари, ветеринарите и мeстните общности за текущ мониторинг на статуса на целевите местообитания и реинтродуцираните видове лешояди, както и сближаване на българските природозащитни институции и НПО с тези на техните европейски партньори, работещи за консервацията на лешоядите (по отношение на експертиза и институционален капацитет), увеличавайки по този начин ефикасността на усилията за консервация на лешоядите на Балканите и Плана за Действие за Лешоядите на Балканите.