Цели

 

Проектът предвижда подпомагане завръщането на черния лешояд в България чрез прилагане на европейския опит, подобряване на условията, ограничаване на заплахите, повишаване на националния капацитет и броя на експертите.

Крайната цел на проекта е да създаде гнездяща популация черни лешояди в България, за да възстанови връзките между популациите на вида на Балканите (Гърция) и Крим и тези в Алпите и на Пиренейския полуостров, като подпомогне създаването на устойчива Пан-европейска популация на вида. 

Проектът ще даде възможност и за дългосрочен експертен обмен на ноу-хау и информация за видовете лешояди между водещи европейски експерти по лешоядите от Испания и Холандия и техните български партньори. По отношение на институционалния капацитет, проектът си поставя за цел подобряване капацитета (физически и човешки) на природозащитните НПО, Парковите Дирекции и РИОСВ за подготовка и успешно провеждане на реинтродукцията на черни и белоглави лешояди.