Новини

Увеличава се видовото разнообразие на пасищни животни в ПП "Сините Камъни"

1
28.06.2022 г.

13 крави от породата "българско кафяво говедо" ще станат част от дейностите на Зелени Балкани и Дирекцията на природен парк "Сините камъни" за възстановяване на редките видове в парка.

Кравите са закупени целево, като част от дейностите на Зелени Балкани за възстановяване на пасищното животновъдство, тревните местообитания и поддържане на популациите на редките видове в природния парк. В миналото хиляди овце и говеда са били отглеждани в планината и са били източник на здравословно месо и мляко за хората. Изпасването на пасищата е поддържало тревните местообитания, които са местообитание на редица редки видове - като пеперуди, орхидеи и други видове, които изчезват, ако няма паша. Сред тези видове е и лалугера, който е важна хранителна база за редки видове като ловния сокол и царския орел, и който бе изчезнал от територията на парка, преди да бъде възстановен от екипа на Зелени Балкани.

Наличието на пасищно животновъдство допринася и за наторяване на тревните местообитания и увеличава видовото разнообразие, а мозайката от местообитания, която се оформя, съчетано с горските и скални терени, увеличава видовия състав в природния парк. Кравите заемат екологичната ниша на елените, който поради бракониерство са изчезнали и не се срещат в района. Естествения отпад (умрелите крави и овце) са важна част от осигуряване на хранителната база за рейнтродуцираните лешояди

Дейностите са част от съвместната работа на Зелени Балкани ДПП "Сините камъни", както и в изпълнение на специално подписания за това Меморандум за сътрудничество, в който държавната институция и неправителствeната организация поемат ангажименти за съвместна работа в полза на природата.

Освен кравите, в района на парка се отглеждат и над 200 овце, по пасищен метод. Наличието на животните е част и от програмата за възстановяване на едрите видове лешояди в България, като част от която, на територията на парка вече е възстановен белоглавия лешояд, а черният лешояд загнезди в района на Котел и също идва да се храни на негова територия. Дейностите са съсредоточени в района на адаптационната волиера за освобождаване на лешояди - местността Каракютюк в ПП „Сините камъни“.

За допълнителна информация, относно дейностите на Зелени Балкани в ПП "Сините Камъни"
Ивелин Иванов - Ръководител на проект "Светло бъдеще за черния лешояд"
Моб. тел. 0887 58 99 95, е-mail: iivanov@greenbalkans.org


Зелени балкани

Хищни птици

ФДФФ