За проекта

„Светло бъдеще за черния лешояд“, LIFE14 NAT/BG/649 е проект, обединяващ усилията на пет основни партньора от четири европейски страни – Зелени Балкани – Стара Загора и Фонда за дивата флора и фауна (ФДФФ) от България, Фондацията за опазване на лешоядите (VCF) от Холандия, Junta de Extremadura от Испания и Euronatur от Германия.

Проектът следва изключителния успех на проект „Завръщане на лешоядите в България“ (LIFE08 NAT/BG/278), който доведе до успешното възстановяване на белоглавия лешояд като гнездящ вид в Стара планина, след като видът се считаше за изчезнал за повече от 70 години.
Вдъхновени и мотивирани от този успех, екипът разработи проект – продължение, който включва първите практически стъпки за реинтродукцията на черния лешояд, също изчезнал като гнездящ от фауната на България от 1992 година.

Проектът предвижда възстановяването на черния лешояд в България, с използването на европейски опит, подобряване на условията за гнездене и хранителната база, подпомагане на местните животновъди, популяризиране на екстензивно животновъдство и увеличаване на едрия копитен дивеч, намаляване на заплахите и подпомагане на националните капацитети за програми за реинтродукция.

Крайната цел на проекта е да създаде гнездяща популация черни лешояди в България, за да възстанови връзките между популациите на вида на Балканите (Гърция) и Крим, и тези в Алпите и на Пиренейския полуостров, като подпомогне създаването на устойчива Пан-европейска популация на вида.


Продължителност на проекта: 7 години (юни 2015–2022 г.)

Общ избираем бюджет: 3,483,411 EUR, от които Европейската Комисия осигурява съфинансиране от 2,607,648 EUR.