Становища

default

Апел към членовете на НСБР във връзка с приемането на защитени зони от НАТУРА 2000

17.11.2006

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ
НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Като важна част от задължителните предприсъединителни ангажименти на България е идентифицирането на териториите с висока природна и ландшафтна стойност. Това задължение е в следствие на 2 европейски директиви: 92/43 и 79/409, както и пряко задължение от Закона за биологичното разнообразие, приет на 10 август 2002 г. Съгласно тези задължителни постановки на европейското и българско природозащитно законодателство, България вече трябваше да идентифицира и обособи своята мрежа от тези територии, която да стане част от европейската мрежа Натура 2000.
През последните 3-4 години в този процес бяха въвлечени повече от 150 наши водещи експерти в областта на биологичното разнообразие. На базата на единна и утвърдена от европейските структури технология и критерии, беше извършена инвентаризацията и на българските територии, които да бъдат включени в европейската мрежа Натура 2000. Критериите и подходите, по които е извършена инвентаризацията изискваха задължителни посещения на терен от различни експерти, които събраха в продължение на повече от 8900 човекодни детайлна информация с голям обем. Същата информация беше обобщавана и съгласувана на различни експертни нива, в резултат на което се изготвиха 2 типа предложения за внасяне пред МОСВ (по Директивата за птиците и по Директивата за хабитатите). С този небивал по своите мащаби труд, в голяма степен се изпълни едно от главните предприсъединителни задължения на България.

Високата стойност на биологичното и ландшафтно разнообразие на България, както и специфичния релеф и най-вече нейното биогеографско разположение потвърдиха очакванията на експерти, че сериозен процент от българската територия ще покрие, а в много голяма степен и надхвърли европейските критерии. В тази връзка не би трябвало да е изненада, че повече от 35 % от нашата територия е с биологично разнообразие с много висока стойност. Този факт би трябвало да е основание за национална гордост - потвърдена бе тезата, че българското биологично и ландшафтно разнообразие е най-значимото национално богатство.

За съжаление, вместо да се радваме от получените резултати при инвентаризацията на Натура 2000, се наблюдава точно обратен подход от някои политици. Изказват се различни мнения, които на практика представляват опити за въздействие върху Консултативния съвет по биологично разнообразие, да бъдат съкратени големи територии от идентифицираните от експертите и процентът на покритие да бъде изкуствено занижен на около 20 %. Тези опити не само влизат в тотално противоречие с българското и европейското природозащитно законодателство, но и са насочени срещу националния интерес. По всяка вероятност зад тези опити стоят частни интереси. Процесът на идентифициране на всяка една територия е сложен, многопластов и високоекспертен. Той съдържа в себе си цяла серия от теренни експертизи и камарална работа. Би следвало, ако се проявява съмнение, че някои територии не са правилно идентифицирани и се иска тяхното съкращаване (невключване в мрежата), то това да стане чрез ревизиране и назначаване на нови експертизи, които да извършат нови оценки по същата технология и критерии (с цел сравнимост на резултатите).
Не можем да приемем, че с политически условия, без никакви мотиви се съкращават огромни територии, не само с национално, но и с европейско природозащитно значение, например Западни Родопи, Източна Стара планина, Сакар и много други.

Съществува информация, че на 21-ви ноември, на заседанието на Националния съвет за биологичното разнообразие, експерти от МОСВ се готвят да предложат на Съвета алтернативно становище за значително съкращаване на големи територии от вече идентифицираните. Много вероятно е да се цели използването на Съвета (в качеството му на обществен консултативен орган), като параван за нечисти лобистки интереси. Ако Министерството на околната среда не приема резултатите от дългогодишната експертна работа, не би следвало да въздейства върху Съвета, а да излезе с обосновано писмено становище, което да бъде изпратено не само до вносителите, но и до съответните европейски структури.

Свидетели сме, че в случая МОСВ иска да прехвърли отговорността за нарушение на европейските правила върху един обществен консултативен орган, по този начин да прикрие евентуално бъдещо грубо нарушаване на европейски закони директиви, а също и на българското природозащитно законодателство.

Българската неправителствена общност се обръща с надежда към Вас да проявите национална отговорност и да използвате Вашия висок професионализъм, за да защитите българската природа, за да осигурите не само изпълнението на европейските директиви и постигането на Целта на 2010-та, а най-вече да осигурите на Вашите и наши наследници да получат от нея същото, което и Вие сте получили.

 

 

С уважение,
Български неправителствени екологични организации