Борба с бракониерството

ДЕЙНОСТИ СРЕЩУ БРАКОНИЕРСТВОТО И ДРУГИ ЗАКОНОНАРУШЕНИЯ

Предотвратяването на нарушенията на природозащитното законодателство и борбата с бракониерството са една от основните ни насоки на работа. 
Дейностите ни са насочени към решаването на следните проблеми:

Незаконен лов

Неконтролируемото нарастване на броя на ловците, занижените изисквания за получаване на разрешително за лов, както и несъвестността на много ловци са причина за от стрелването на стотици птици от редки видове.

През последните 10 години Зелени Балкани са провеждали няколко кампании, насочени срещу незаконния лов.
• Кампания, насочена срещу промените в сроковете за лов на прелетен дивеч и началото на ловния сезон.
• Кампания за защита на ключови зимовища на световно застрашени видове водоплаващи птици.
• Национална кампания за борба срещу бракониерството във влажните зони.
Дейностите ни са насочени към:
-  Програма за контрол на бракониерството във влажните зони - осъществяване на проверки във влажни зони или зимовища, които са от голямо природозащитно значение за водолюбивите птици; осъществяване на съвместни проверки с отговорните институции или сигнализирането им при установени нарушения.
- Програма за опазване на червеногушата гъска – програмата цели предотвратяване на бракониерския отстрел на птици от този световно застрашен вид и безпокойството им, които са едни от основните заплахи за успешното презимуване на вида в страната Програмата се осъществява в района на езерата Шабла и Дуранкулак в Североизточна България.
- Охрана на нощувките на малък корморан и на гнездата на царския орел – така наречената охрана цели предотвратяване на отстрела и безпокойството по време на тези критични за оцеляването на видовете периоди.

Незаконен риболов

Акциите са насочени към сигнализиране за установени нарушения или съвместни проверки с горски служители. Най-ефективните акции бяха проведени на яз. Ивайловград в периода 2001-2003 г. По време на осъществените близо 15 проверки бяха конфискувани и изгорени над 30 км. рибарски мрежи, разпънати по време на забранения за риболов размножителен период на рибите.

Незаконни сечи и борба с бракониерството в горите

Дейностите ни са насочени към разследване на извършени нарушения и документни измами, както и случаи на корупция и финансови злоупотреби в системата на горите.

До момента са осъществени близо 300 разследвания и проверки по сигнали за незаконни сечи и корупция в системата на горите. Изградена е „Доброволна система за охрана на горите” от сътрудници в цялата страна, които сигнализират при установени нарушения и съдействат за тяхното разкриване. Спасени от изсичане са десетки хиляди гори с висока консервационна стойност.
Повече за работата ни за опазване на горите можете да научите ТУК.

Кампания срещу притежаването и излагането на препарати от защитени видове

Законът за биологичното разнообразие забранява притежаването и излагането на препарирани защитени видове (такова се допуска само с разрешение на министъра на околната среда и водите). Въпреки това десетки хищни птици и други защитени видове се отстрелват за да бъдат препарирани или се излагат в заведения, ресторанти и частни колекции.
За предотвратяване на нарушенията работим със отговорните институции  (РИОСВ) за осъществяването на съвместни проверки и конфискуване на нелегално притежаваните препарати.

Кампания срещу незаконната търговия с диви видове

Законът за биологичното разнообразие на България забранява притежаването, излагането на показ с цел търговия и търговията със защитени видове - такива са всички видове пойни и хищни птици, костенурките. Въпреки това десетки видове са обект на незаконна търговия, което застрашава съществуването им в дивата природа. 
Проблемът съществува и в международен мащаб, където десетки видове са изправени пред изчезване, в следствие на незаконне трафик и изземане от природата.
Зелени Балкани работи активно за прилагането на българското и международно законодателство, като работи по следните кампании:

Международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна

Търговията с диви животни и растения е един от факторите, които застрашават тяхното оцеляването в естествената им среда. Всяка година милиони растения и животни са отнемат от дивата природа, за да се задоволи любителското търсене. Годишно в света обект на незаконна търговия са около 30 хил. маймуни, 2 млн. орхидеи, 2-5 млн. птици, 10 млн. кожи на влечуги и т.н.т. Много видове са изчезнали или са пред прага на изчезването в резултат на незаконната търговия

Прочети повече ...

Незаконна търговия с диви пойни птици

Съгласно Закона за биологичното разнообразие за всички видове пойни птици са забранени улавянето или убиването на екземпляри, преследването и обезпокояването, унищожаването или взимането на яйца, притежаването, превозването, търговията и предлагането за продажба, препарирането. Въпреки това красивите песни и пъстри багри на дивите пойни птици ги правят жертва на незаконен улов и търговия, което застрашава оцеляването на видовете им в дивата природа

Прочети повече ...