Новини

Бракониерство на язовир Овчарица

Бракониерство на язовир Овчарица

30.11.2012
Необичайното в случая, е че укритието не е импровизирано и направено с подръчни средства, а е разположено в помещение на изоставена помпена станция на южния бряг на яз. Овчарица т.е. използвана е законно изградена, масивна сграда, но за целите на незаконно укритие. Нещо повече - ползвателите му са изписали на вратата на помпената станция "Ловен заслон".

В отговор на подадената информация, екипът на РИОСВ Стара Загора предприе проверка по случая. Тя потвърди информацията на Зелени Балкани и установи, че съоръжението е собственост на Община Тунджа, до която е направено предписание за "привеждане на помпената станция във вид, неизползваем за укритие". РИОСВ Стара Загора ще осъществи контрол дали е спазено направеното предписание.

Във връзка с настъпването на зимния ловен сезон, Зелени Балкани припомнят, че Законът забранява използването на укрития за лов, звукови или живи примамки, неизбирателни средства за лов, отровни или опойващи вещества, моторни превозни средства, ловни птици, оръжия със заглушител. Законът също така забранява ловът при мъгла и при лоша видимост. За съжаление, Язовир Овчарица е едно от местата в страната, където могат да бъдат констатирани всички изброени по-горе закононарушения. В тази връзка, Зелени Балкани отправят апел към ловците да се придържат към природозащитното и ловно законодателство и да не допускат използването на забранени методи и средства за лов.

Допълнителна информация
Защитената зона “Язовир Овчарица” е част от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 – тя е обявена със заповед на Министъра на ОСВ на 05.09.2008г, с цел опазване на местообитанията на 68 вида птици, по-голяма част от тях - защитени от Закона за биологичното разнообразие.
Ловът в защитената зона не е забранен, но в нея, както и в цялата останала част на страната важат ограниченията, въведени от Закона за лова и опазване на дивеча и Закона за биологичното разнообразие, описани по-горе.

Дейността е част от проект “Изготвяне на Планове за управление на Защитена зона “Язовир Овчарица” BG0002023 и Защитена зона “Язовир Жребчево” BG0002052.

Лице за контакти:
Георги Дулев – Зелени Балкани - Отговорник "Консервационни дейности" по проекта
e-mail:
gdulev@greenbalkans.org, моб. тел. 0884004665