Книги, публикации, сборници

Численост на националните популации на гнездещите в България птици, 2004г.

Численост на националните популации на гнездещите в България птици, 2004г.

Изданието е изготвено като част от дейностите по проект «Опазване на видое и местообитания: сближаване с ЕС», изпълняван в партньорство с МОСВ, МЗГ и финансовата подкрепа на Датското Министерство на околната среда.
Книгата е резултата от експертната работа на екип «Орнитофауна» по проект НАТУРА 2000. Авторите на публикацията са ексепрти по орнитология и/или природозащита, заети активно с полевите изследвания за определяне на местата от НАТУРА 2000.
Публикуваните в изданието данни служат за референтни популационни числености при поплъването на разделите 3.2а и 3.2в от Стандартния формуляр за НАТУРА 2000. 
Данните за гнездовите популации на птиците в България служат като рефертна численост за определяне на популационните прагове на критериите за избор на специално защитени зони от НАТУРА 2000 в България.
Изданието е предназначено за еколози, биолози, лесовъди, специалисти в защитените територии, преподаватели по природни науки, служители на МОСВ, МЗГ и други заинтересовани държавни институции, научни институти, университети, както и всички съпричастни с опазване природата на България.


Отпечатано в България - 2004г.
ISBN 954-9433-01-3
Език  -Български
Размер 
Мека корица 
32 страници
Численост на националните популации на гнездещите в България птици, 2004г. 1 Mb (pdf) свали