Проекти

default

Да съхраним заедно последните останали хабитати на чапли и малък корморан в Южна България

Период: 01.07.2007 – 30.06.2008г.

Финансираща организация: Посолството на кралство Холандия в България.

Цели: Опазване на местообитанията на размножаващите се чаплови птици и зимуващи малки корморани на територията на Горнотракийската низина; Повишаване на обществената информираност и ангажиране на местните общности по въпросите свързани с опазването на дивата природа.

Дейности: проучване и мониторинг на водосбора на р. Марица и малки язовири в Южна България; преки консервационни дейности, насочени към осигуряване спокойствие на чаплите по време на размножителния сезон в три целеви за проекта колонии, охрана на нощувката на малък корморан край Пловдив, образователни дейности.