Новини

Декември - месец на малкия корморан

Декември - месец на малкия корморан

01.12.2020
Известен още като малка дяволица, малкият корморан е средно-едра колониално гнездяща рибоядна птица. Видът е тясно свързан с различни по характер водоеми, като гнезди обикновено в смесени колонии заедно с чапли. У нас е гнездящ, мигриращ и презимуващ вид, като понастоящем видът се среща целогодишно в страната. Европейската популация на вида се явява над 70 % от световната популация.

През зимата формира така наречените „нощувки“, като България се явява от ключово значение за зимуването на световната популация, както и за придвижването на значителна част от нея между местата за гнездене и зимуване. Броят на индивидите в нощувките е най-често от 500–1 000 до към 5 000 екземпляра, а в отделни случаи – и до над 10 000 екземпляра. Птиците са силно консервативни по отношение на местата за нощувка, включително към отделните дървета, като едни и същи нощувки при липса на безпокойство се използват много години, макар числеността в тях да не остава постоянна. През деня птиците се хранят разпръснати на малки групички по различни водоеми, отдалечавайки се до 60–70 км от мястото на нощувката, a за нощуване птиците се струпват на високи дървета или в тръстикови масиви. Храни се с риба, като дневната хранителна дажба на един индивид се равнява на около 200 гр. (Vizi & Vizi 2010).

Вписан като застрашен от изчезване в Червената книга на Република България, защитен на територията на цялата страна (ЗБР) и обект на опазване от екологичната мрежа НАТУРА 2000, малкият корморан (Microcarbo pygmaeus) е вид, страдащ от негативното отношение от страна на хората, поради грешното твърдение, че малкият корморан изяжда килограми риба и ощетява рибарските стопанства.

Поради струпването на едно място на голямо количество птици в нощувките през зимния период, те са изключително уязвими към безпокойство, преследване и пряко унищожаване. Видът е в крайно неблагоприятно положение и поради съсредоточаването си в рибовъдните стопанства, където птиците се хранят в малките басейни със зарибителен материал, явявайки се лесна мишена за отстрелване.

В редица случаи струпването на стотици или хиляди малки корморани на нощувките привлича внимание и птиците са безпокоени в гнездовите колонии, както и местата на ловуване поради любопитство или с познавателна цел. В много страни рибарите разглеждат малкия корморан като конкурент и целенасочено унищожават колониите. Вследствие на пряко избиване в рибовъдните стопанства всяка зима се избиват не по-малко от 900 до 1000 птици, което е от 15% до 20% от зимуващите малки корморани в района на р. Марица и р. Тунджа.

За разлика от останалите водолюбиви видове птици, при кормораните липсва мастната жлеза, чийто секрет служи за импрегниране на перата. Ето защо и много често ги виждаме да се сушат с разперени крила;


Малкият корморан е включен в Приложение I на Директивата за птиците, следователно видът и местообитанията му са обект на опазване в екологичната мрежа НАТУРА 2000. Някои от тях са: ЗЗ „Сребърна” (BG0000241); ЗЗ „Свищовско – Беленска низина” (BG0002083); ЗЗ „Остров Пожарево” (BG0000237); ЗЗ „Остров Ибиша” (BG0002007); ЗЗ „Комплекс Беленски острови” (BG0002017); ЗЗ „Залив Ченгене скеле” (BG0000242); ЗЗ „Язовир Конуш” (BG0002015); ЗЗ „Злато поле” (BG0002103); ЗЗ „Варненско – Белославско езеро” (BG0000191). ; ЗЗ „Язовир Овчарица” (BG0002023); ЗЗ „Мандра – Пода” (BG0000271); ЗЗ „Бургаско езеро” (BG0000273.); ЗЗ „Комплекс Ропотамо” (BG0002041); ЗЗ „Марица – Пловдив” (BG0002087). В рамките на ЗЗ попада ЗМ „Нощувка на малък корморан - Пловдив” – най-голямата по поречието на р. Марица и във вътрешността на страната, обявена през 2006г. по предложение на Зелени Балкани. Според Закона за защитените територии, в границите на защитената местност е забранено:

• изсичането и опожаряването на дървета;
• добив на пясък и други инертни материали;
• ловуване
• строителство, с изключение на хидротехнически съоръжения за осигуряване на проводимостта на реката, както и ремонт и поддръжка на съществуващата структура.

Нашата работа:
• разработване на предложения за обявяване на защитени територии, включващи местообитания на вида;
• мониторинг на вида – по време на зимуване се следи числеността на птиците в известните нощувки във вътрешността на страната;
• охрана на нощувките – т.нар. охрана се осъществява от доброволци и цели да се предотврати безпокойството и бракониерската стрелба по птиците на местата за нощуване. По този начин се осигурява тяхното спокойствие, което е от голямо значение за успешното им презимуване;
• обявяване на нови защитени територии – целта е да се осигури институционална защита на нощувките;
• поддържане на местообитания;
• информационни и образователни дейности – поставяне на табели, маркиране на нощувките, провеждане на презентации, работа с ученици, ловно-рибарски дружества и граждани.
 
Как мога да помогна?
• Като участвате в т.нар. охрана и наблюдения на нощувките на малък корморан (край Пловдив и др.);
• Като участвате в среднозимните преброявания на водолюбивите птици;
• Като участвате в информационните дейности (презентации по места, разпространение на информационни материали, поставяне на табели);
• Като участвате в други дейности за опазване на вида (като маркиране на защитени територии и др.).

За контакти:
Анелия Павлова - координатор
тел. номер: 0899269576/ e-mail: apavlova@greenbalkans.org