Становища

default

Декларация на граждански организации, коалиции и инициативи, очертаваща визията ни за съществени промени в начина, по който държавата общува с гражданите, с цел гарантиране на реални възможности за граждански контрол и гражданско участие

27.02.2013
ДО
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА Р БЪЛГАРИЯ

ДО
ПРЕЗИДЕНТА НА Р БЪЛГАРИЯ

ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (Кабинет в оставка, бъдещ Служебен кабинет и новоизбран Кабинет)
НА Р БЪЛГАРИЯ

Копие: Всички медии

ДЕКЛАРАЦИЯ

от следните граждански организации, коалиции и инициативи:

● Гражданско сдружение за защита на науката
● Коалиция “За да остане природа в България”
● Национална мрежа на родителите
● България свободна от ГМО
● Гражданска инициатива против проучването и добива на шистов газ в България по метода “хидравлично разбиване”
● Гражданска инициатива за обществен и релсов транспорт
● Студентска инициатива срещу орязването на държавното финансиране за държавните висши училища

Към долупосочената, внесена на 24.02.2013г декларация се присъединява и съответно добавя своите искания в края и:

● Коалиция за климата – България

През последните няколко години обединилите се в тази декларация автентични граждански организации, коалиции и инициативи бяха двигател на множество протести и граждански кампании, извоювали или борещи се за справедливост и защита на правото на гражданите на по-чиста околна среда, по-качествено образование и наука, по-достъпен и екологичен обществен транспорт. Исканията на нашите протести и в последните месеци са прозрачни и публични, защитавани по улиците и площадите, пред медиите, пред властимащите. Освен конкретните теми, по които работим, ние се обединяваме в предложения, очертаващи визията ни за съществени промени в начина, по който държавата общува с гражданите с цел гарантиране на реални възможности за граждански контрол и гражданско участие в държавното управление. Отстоявайки своите каузи през годините, ние сме се убедили, че именно липсата на такива възможности поражда и възпроизвежда проблемите, срещу които се борим.

Днес, отново и заедно, настояваме за основна промяна в държавата:
Обединяваме се около следните искания:


1 Граждански контрол чрез:
● Гарантирано право и интерес на гражданите да обжалват пред съда всички решения на властите по въпроси от обществен интерес.
● Гарантирана възможност на гражданите да търсят отговорност за престъпления по служба, извършени от длъжностни лица, включително чрез обществен обвинител.
● Право на гражданите за пряко сезиране на Конституционния съд.
● Право на отзоваване на депутати, кметове, общински съветници, чрез системата на референдуми или изборната система.
● Задължително публикуване на всички актове на местната и изпълнителната власт, договори от обществен интерес и неразделните части към тях, както и нормативната база. Удължаване срока за обжалването им.

2 Участие на гражданите в държавното управление чрез:
● Гарантиране правото на пряка гражданска законодателна инициатива, както и задължителното и разглеждане в определен срок.
● Облекчаване на изискванията за иницииране на национален и местен референдум.
● Задължителни обществени обсъждания на законопроекти, общински нормативни актове, референдуми преди одобряване на планове, стратегии и програми.
● Въвеждане на гражданска квота във ВСС с цел осигуряване контрол и независимост на съдебната система
● Граждански консултативни съвети към всички контролни органи, държавни дружества, централни и местни органи на властта.

3 Забрана за участие на офшорни компании в концесии и приватизации, в обществени поръчки, в смесени дружества с държавно участие, както и като страна по договори с дружества с държавно участие, включително и като подизпълнители.

4 Търсене на наказателна и имуществена отговорност от длъжностни лица за вреди, причинени заради издадени от тях незаконни актове, действия или бездействие.

5 Контролните органи да са независими от тези, които контролират, и да включват гражданска квота.

6 Ревизия на Изборния кодекс и актуализиране на избирателните листи /премахване на т.нар. “мъртви души”/

7 Разсекретяване на досиетата и лустрация.

8 Незабавно да бъде поставена под контрол счетоводната и оперативна документация с цел предотвратяване на унищожаването и да бъдат извършени пълни одити на всички дружества с държавно участие, контролни органи, държавни и общински институции, резултатите от които да се публикуват. При открити нарушения, Прокуратурата да бъде сезирана и предприеме необходимите действия за търсене на наказателна отговорност.

9 Гарантиран свободен избор в сферата на социалното осигуряване, здравеопазването, образованието, и зачитане на гражданските права.

Настояваме тези промени да бъдат гарантирани от Конституцията и съответните закони.

Обръщаме се към президента на Република България господин Росен Плевнелиев. Господин Плевнелиев Вие заявихте, че смятате да гарантирате широк обществен контрол върху работата на служебното правителство, чрез създаване на обществен консултативен съвет и включване на всички легитимни представители на обществените протести в този съвет. Искаме отново да ви изброим основни граждански групи, които протестираха последните месеци и техните искания и които следва задължително да намерят място в този съвет, съгласно Вашето изявление:

Коалиция "За да остане природа в България"
• Незабавно прекратяване на процедурата за промяна на плана за управление на Национален парк Пирин и наказание за концесионера, заграбил 647 декара от парка.
• Изпълнение на шестте стъпки предложени от Коалиция „За да остане природа в България”, които да гарантират опазването на последните оцелели диви плажове и дюни по нашето Черноморие.
• Промяна на Закона за устройство на територията, за публичност и възможност за обжалване на устройствените планове.

Гражданска инициатива за обществен и релсов транспорт
• Незабавно прекратяване на процедурата за приватизация на БДЖ.
• Незабавна финансова ревизия, инвентаризация и анализ на дейността на НКЖИ и БДЖ и търсене на съдебна отговорност на всички, които носят вина за състоянието на дружествата.

Гражданска инициатива против проучването и добива на шистов газ по метода "хидравлично разбиване"
• Незабавно преразглеждане на разрешенията за проучване и дадените концесии за добив на цветни и благородни метали, както и издадените разрешения за проучване и добив на нефт и газ, с извършване на пълен анализ от гледна точка на технология, безопасност и обществена полза. Незабавно спиране на разрешения за проучване и концесии, които не са започнали, до преразглеждането им.
• Публичност на всички концесионни и приватизационни договори и работни програми и осигуряване на непрекъснат, компетентен и пълен държавен контрол с гражданско участие.

Гражданско сдружение за защита на науката
• Закриване на съществуващия фонд "Научни изследвания" и създаване на нов фонд с международен борд (по австрийски модел). Връщане на неправомерно отпуснатите средства

Национална мрежа на родителите
• Незабавно да бъде отхвърлен предложения Закон за предучилищното и училищното образование.

Студентска инициатива срещу орязването на държавното финансиране за държавните висши училища
• Увеличаване на финансирането за държавното висше образование и реформи в него.

България свободна от ГМО
• Контрол за наличието на ГМО в посеви, фуражи и храни. Публичност на резултатите от проверките, включително с огласяване на засегнатите продукти.

Коалиция за климата – България
• Промени във всички закони, стратегии и планове за действие, имащи отношение към сектор енергетика, които да доведат до децентрализация, прозрачност, конкуренция, свободен пазар и информиран избор на потребителите, което е в съответствие с европейското законодателство и работещият начин за премахване на монопола в енергетиката към момента.
• Предприемане на реални действия за отварянето и преструктурирането на държавните мега-енергийни фирми - БЕХ, НЕК, ЕСО и останалите надолу по веригата, които да доведат до съществени намаления на сметките за електро- и топлоенергия, и то с устойчив дългосрочен ефект.
• Изработване на национални политики и осигуряване на твърда дългосрочна държавна подкрепа за ресурсна ефективност, на първо място - за енергийна ефективност и преход към истинска енергийна независимост във всички звена на икономиката, базирана на малко-мащабни възобновяеми енергийни източници, без конфликт с околната среда, и водещи до независимост на ниво региони, селища, сгради, така че хората сами да произвеждат необходимата им енергия.
• Спиране на поголовните сечи на територията на България и промяна управлението на горите с цел тяхната защита и oтчитане на дългосрочни ползи за обществото.

Всички ние подкрепяме протестите срещу всички монополи, корупцията и срастването на властта с престъпността. Заявяваме решимостта си да продължим да отстояваме исканията си, докато те не бъдат изпълнени.

Настояваме за среща с Президента, и организирането на Национална кръгла маса, на която да бъдат обсъдени нашите и на другите протестиращи искания.


● Коалиция “За да остане природа в България”
Тома Белев

● Гражданска инициатива за обществен и релсов транспорт
Веселин Кирев

● Гражданска инициатива против проучването и добива на шистов газ в България по метода “хидравлично разбиване”
Мариана Христова

● Гражданско сдружение за защита на науката
Виктор Атанасов

● Национална мрежа на родителите
Явор Ганчев

● България свободна от ГМО
Димитър Кацов

● Студентска инициатива срещу орязването на държавното финансиране за държавните висши училища
Даниел Стоев

● Коалиция за климата – България
Георги Стефанов

25.02.2013г
гр.София