Новини

Доброволци проучват пещерите край Котел

Доброволци проучват пещерите край Котел

23.12.2015
На 21ви и 22ри декември, екип на Зелени Балкани посети района на Котел, където посети Малката и Горямата Дряновска пещера, Тъмната пещера, пещера Приказна и пещера Изворите. Дейността е част от практическото обучение на доброволци за проучване и опазване на прилепите.

За посещението бяха избрани по-достъпните пещери в района. Описани бяха зимуващите в тях прилепи. Пещерата Изворите бе почистена от струпване на камъни, клони и пръстта при входа и, което пречи на влитането на прилепи.

Дейностите с непосредствено участие са част от проект, който се съ-финансира в рамките на програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. Целта му е обучението на доброволци и полеви експерти, които да подпринесат за опазване на прилепите, чрез събирането на информация за техните местообитания и разпространение.

За допълнителна информация:
Елена Стоева, Група за опазване на прилепите и пещерите – Зелени Балкани,
моб. тел. 0887574699, e-mail: etilova@greenbalkans.org

 


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програми BG02 и BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СНЦ "Зелени Балкани - Стара Загора" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите“.
МОСВ, програмен оператор http://www.BG03.moew.government.bg