Новини

default

Една година след незаконните снимки на Непобедимите-2 в Деветашката пещера …. Съдът се произнесе окончателно в полза на неправителствените организации и експертите, оспорвали разрешението на РИОСВ - Плевен за провеждане на снимките

Първа снимка
28.11.2012
Припомняме, че през ноември 2011г., граждани, експерти по изследване на прилепите, спелеолози и неправителствени организации сигнализираха държавните институции, че снимането на филма Непобедимите 2 в Деветашката пещера, не само има крайно негативно въздействие върху зимуващите прилепи в нея, но и нарушава редица закони и нормативни актове.
Последва жестока полемика на природозащитниците с МОСВ и РИОСВ - Плевен и истинска “медийна битка” по случая, в очакване Съдебната власт да се произнесе...
На 22.02.2012 г., Административен съд гр. Плевен се произнесе в полза на природозащитниците по случая като постанови, че РИОСВ Плевен е съгласувал снимките в противоречие със законодателството и че филмовата компания неправомерно е получила разрешението за снимки в пещерата. Съдът потвърди твърдението, че РИОСВ Плевен е трябвало да проведе процедура по оценка за съвместимост на основание чл.31 от Закона за биологичното разнообразие и че РИОСВ изцяло в нарушение на закона е "прескочила" една от законовите стъпки, чиято цел е да гарантира, че няма да се допусне увреждане на местообитанията и видовете от общоевропейска значимост. И не последно място, съдът като орган тълкуващ закона, опровергава твърденията на директорката на РИОСВ Плевен, че действията на РИОСВ са административно и законово издържани.
В последствие горепосоченото решение на Съда бе обжалвано от РИОСВ Плевен и „Ню Бояна Вибурно” ЕООД с аргументите, че: Зелени Балкани нямат правен интерес, че жалбата не е заведена в срок и че действието на снимките е приключило, което според тях е основание за отмяна на решението на съда.


С настоящото си решение Върховният административен съд, отхвърли изцяло аргументите на жалбоподателите на РИОСВ Плевен и „Ню Бояна Вибурно” ЕООД, с което като последна инстанция потвърди, че:
- провеждането на снимките в пещерата е било незаконно и в нарушение на Закона за защитените територии и Заповедта за обявяване
- Зелени Балкани (съответно организациите и гражданите подали сигнали, които се представляват организацията) има правен интерес и пълно право, произтичащо от националното и международно законодателство за заведеното дело (като организация, работеща в обществена полза, с предмет на дейност – природозащита).
- дейността е имала въздействие върху прилепите и становищата на НПОта и експерти от Центъра за изследване и защита на прилепите към БАН са били обективни
- делото срещу решението на РИОСВ е заведена в срок, със законоообосновани аргументи, които са препотвърдени от  ВАС - последна инстанция по случая!

Така, точно година СЛЕД провеждането на снимките, приключи жестоката съдебна битка между гражданите (в лицето на Зелени Балкани като жалбоподател) и държавните институции по случая. За съжаление, дългите съдебни полемики и преписки, в случая бяха само инструмент за доказване на правдата и аргументите на природозащитниците. На практика те не помогнаха за спирането на незаконните действия, което бе изцяло в ръцете на отговорните институции...

Въпреки това, настоящото решение на ВАС е важен прецедент и малка „победа“ за гражданското общество, защото е от малкото случаи на успешно завършени дела, водени от неправителствени организации и граждани срещу нарушения на природозащитното законодателство.
Делото за пореден път потвърждава правото и възможността гражданите (самостоятелно или чрез НПО работещи в обществена полза) да се явяват коректив на работата на държавните институции. Това на практика е и механизма за осъществяване на граждански контрол и гаранцията за спазване на законите.

В заключение искаме да призовем всички граждани да се възползват в пълна сила от гражданските права при приемането и прилагането на националното законодателство, при констатиране на такива нарушения, с което в крайна сметка ще се постигне и подобряване на работата на самите институции.

Благодарим на всички активни граждани, специалистите от Центъра за изследване и защита на прилепите, представителите на пещерен клуб Хеликтит и Българската федерацията по спелеология, заели активна гражданска позиция по случая!

За контакти:
Добромир Добринов – Зелени Балкани, моб. тел. 0884004667
Боян Петров – Център за изследване и защита на прилепите
, НПМ - БАН, моб. тел.0893322107

Допълнителна информация по случая:
http://www.greenbalkans.org/show.php?id=1369&language=bg_BG&cat_id=35 – преслист за решението на Административния съд в полза на жалбата на Зелени Балкани http://www.greenbalkans.org/show.php?id=1324&language=bg_BG&cat_id=35 – преслист за решение на Апелативната прокуратура за спиране на снимките
http://www.greenbalkans.org/show.php?id=1307&language=bg_BG&cat_id=35 - МОСВ отказва да признае закононарушенията в Деветашката пещера. ЕК и международни организации се ангажират със случая
http://www.greenbalkans.org/show.php?id=1295&language=bg_BG&cat_id=35 - снимките в Деветашката пещера - бедствие за зимуващите прилепи
http://www.greenbalkans.org/show.php?id=1287&language=bg_BG&cat_id=35 - за отказа на институциите да се запознаят със случая
http://www.greenbalkans.org/show.php?id=1280&language=bg_BG&cat_id=35 - за проверка на специалисти по прилепите в пещерата
http://www.greenbalkans.org/show.php?id=1270&language=bg_BG&cat_id=35 - първи преслист по случая

Избрани цитати от решението
„С оглед на така установения режим на дейностите в ПЗ „Деветашка пещера” се налага извод, че заявените от „Ню Бояна Вибурно” ЕООД подготовка и заснемане на епизоди от филмова продукция противоречат на режима на опазване на защитената територия, поради което съгласуването им от директора на РИОСВ – Плевен е незаконосъобразно. Заявените мероприятия не попадат в изброените в заповедта за обявяване на защитената територия разрешени дейности. Същите съобразно естеството им сочат на нарушение на забраната за нарушаване естествения облик на пещерата и на забраната за безпокоене, нараняване, убиване или прогонване на обитаващите я прилепи. Предмет на опазване в природната забележителност е пещерата като забележителен обект на неживата природа и като местообитание на защитени видове (прилепи), както и самите видове. Събраните по делото доказателства относно извършените дейности и тяхното въздействие върху защитения природен обект, включително представените доклади от теренни проверки, извършени на 16.11.2011 г. и на 10.12.2011 г. от експерти на Центъра за изследване и защита на прилепите към Националния природонаучен музей при БАН, изключват провеждането на съгласуваните от административния орган дейности, поради несъответствието им с разпоредбите на ЗЗТ и на заповед № РД - 238/7.06.1996 год. на Министерството на околната среда.“

„Неоснователно е твърдението на касаторите, че решението е недопустимо, поради произнасянето на съда по съществото на спора при липса на годен за обжалване по съдебен ред административен акт и на правен интерес за оспорващия.“ (тоест независимо, че снимките са приключили аргументите ни срещу разрешаването им са в сила).

„ Съдът правилно е преценил, че жалбата срещу процесните съгласувателни писма, с която е сезиран, е подадена от активно легитимирано лице (Сдружение „Зелени Балкани”). Волеизявлението на директора на РИОСВ - Плевен /че Зелени Балкани нямат правен интерес/ накърнява правната сфера на жалбоподателя, с оглед предмета му на дейност като неправителствена природозащитна организация, регистрирана за осъществяване на дейност в обществена полза. Интересът на екологичното сдружение от обжалване на процесните писма се извежда и от клаузите на Орхуската конвенция за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда, ратифицирана със закон, в сила за Република България от 16.03.2004 г. и станала част от вътрешното ни законодателство, предвиждаща достъп на гражданите и организациите, включително на неправителствените организации, работещи за опазване на околната среда и отговарящи на всички изисквания на националното право, до съдебна защита във връзка с въпроси, касаещи околната среда.“

 
Решението на ВАС 59.46 KB (txt) Свали