default
Една от първите експедиции по река Дунав

Експедиции

Провеждането на експедиции за проучване и мониторинг на биоразнообразието е неразделна част от работата на Зелени Балкани - една добра традиция, продължаваща повече от 23 години. По време на експедициите се извършва оценка на местообитания и видове с висока консервационна стойност, заплахите за биоразнообразието. Експедициите са също така и инструмент за мотивация на младежите - те са мястото, където се създават природолюбители, а най-запалените от тях поемат пътя на професионалната консервационна дейност.

Сдружение Зелени Балкани редовно организира различни по форма и продължителност експедиции. Най-популярни сред доброволците са експедициите с лодки в поречието на реките Дунав, Марица и Тунджа. Провеждат се също експедиции по Източни Родопи, Сакар, Странджа и др.
В състава на тези експедиции освен доброволци - природолюбители участват и експерти в областта на биологичното разнообразие. За последните 15 години са проведени повече от 30 експедиции, като най-често провежданите са тези по поречието на река Марица.
Благодарение на резултатите от експедициите са идентифицирани 10 нови защитени територии, установени са местообитанията на повече от 25 вида с висок консервационен статус, в това число и световно застрашени видове.

Река Дунав
От 1996 година на всеки 2 години се провеждат експедиции по река Дунав . За организацията на тези експедиции е необходима значителна по обем работа и средства. Част от тях са финансово подпомогнати от WWF Дунавско-Карпатска програма, Регионалния център за околна среда, Посолството на Кралство Холандия в България и др. Благодарение на резултатите от тези експедиции бяха идентифицирани много нови територии с висока консервационна стойност, в това число и нови колонии на чапли, лопатарки и малък корморан. Установени бяха нови местообитания на редкия морски орел, малък креслив орел, белоока потапница и др. Съществена част от експедициите по Дунава са и извършваните природозащитни дейности като маркировка на защитени територии, поставяне на указателни табели и др. По предложение на Зелени Балкани в района на Дунав са обявени 7 нови защитени територии и 1 природен парк.

Река Марица
Експедициите се провеждат редовно от 1980 г. по инициатива на Пловдивския университет, Катедра Зоология. Същия колектив продължава традицията от името на Зелени Балкани от 1992 г. Експедицията се провежда обикновено през периода 20-30 май, на участък от 250 км. от поречието на реката. Благодарение на събраната информация са установени и проучени тенденциите в намаляването на заливните и крайречни гори, деградацията на местообитанията на видове с висока консервационна стойност и др. Редовно се извършва и пълен отчет на гнездовата орнитофауна.

Река Тунджа
Експедициите по Тунджа имат същите цели – отчет на орнитофауната, оценка на заплахите, картиране на деградиралите местообитания и др. Редовно се следи състоянието на защитените територии около Елхово – един от последните оазиси на лонгозни гори. Редовен мониторинг се извършва и на гнездовия успех на колониално гнездящите птици.

Експедиции за издирване на нови гнезда и проучване местообитанията на царския орел
Вече близо 20 години се осъществяват експедиции за проучване на гнездовите местообитания на царския орел в района на Сакар, Дервентските възвишения, Странджа, Средна гора. По време на експедициите се събират ценни данни за проучване на биоразнообразието, издирват се нови гнезда на царски орли, проучва се хранителната база и лимитиращите фактори за разпространението на вида. Като резултат от проведените експедиции са идентифицирани нови места, предложени като защитени територии или като част от мрежата НАТУРА 2000, открити са над 10 нови гнезда, събрани са ценни данни за консервационната значимост на районите на проучване.

Екпедиции за проучване на лешоядите
Като част от дейностите заложени в Плана за реинтродукция на лешоядите на Балканите се провеждат експедиции и редовен мониторинг в района на Стара Планина, Източни и Западни Родопи. По време на експедициите се проучват подходящите местообитания за реинтродукция на лешояди, подходящите места за гнездене, наличието на хранителна база и лимитиращитe фактори за лешоядите. Като резултат от експедициите са идентифицирани 4 подходящи територии за стартиране на програми за реинтродукция на белоглавия лешояд.

Средно-зимно преброяване на водолюбивите птици
Повече от 30 години продължава традицията в страната ни за провеждането на ежегодни средно-зимни преброявания на водоплаващите птици. Преброяването е част от световната инициатива на Wetlands International и се провежда в над 100 страни то цял свят в периода от 10 до 20 януари 
Зелени Балкани е една от организациите, които най-активно участват в средно-зимния мониторинг за България. Базата данни на сдружението съдържа богата информация за статуса и числеността на зимуващите птици, а също и за състоянието на заплахите и закононарушенията. Събраната, обработена и анализирана информация от България се включва в общия доклад, показващ състоянието на влажните зони и разпространението и числеността на водолюбивите птици в света.

НАТУРА 2000
Огромна по обем полева работа беше осъществена по време на инвентаризациите за изграждане на европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. В проучванията участваха близо над 150 експерти от всички научни институции, неправителствените организации и университетите. Екипът на Зелени Балкани участва в проучванията с 15 експерта, осъществили над 1000 човекодни полеви изследвания и множество експедиции. Като резултат бяха идентифицирани над 200 потенциални защитени зони, за които бяха попълнени стандартни полеви формуляри на НАТУРА 2000, съдържащи информация за биоразнообразието им.