Новини

Европейската комисия изпраща предупреждение до България относно неизпълнение на мерки за защита на диви птици

Европейската комисия изпраща предупреждение до България относно неизпълнение на мерки за защита на диви птици

05.06.2008

Комисарят за околната среда Ставрос Димас заяви: „Мрежата от специални защитени зони е ключът към опазване на бъдещето на прелетните и застрашените видове птици. Наложително е държавите-членки да изпълнят задълженията си за тяхната защита.“
Специални защитени зони
Съгласно директивата за дивите птици[1], държавите-членки се задължават да определят като специални защитени зони (Special Protection Areas — SPAs) всички най-подходящи места за опазването на видовете диви птици. Определянето на специално защитените зони трябва да се основава на обективни и проверими научни критерии. За да направи оценка доколко държавите-членки са изпълнили задължението си да класифицират специални зони за защита, Комисията използва най-добрата налична орнитологична информация. В случай, че необходимата научна информация липсва, се използват националните описи на важни птичи райони (Important Bird Areas — IBAs), съставени от неправителствената организация Birdlife International. При все, че не е юридически обвързващ, описът на важните птичи райони се основава на международно признати научни критерии. Съдът на Европейските общности вече е признал неговата научна стойност и в случаи, при които липсват равностойни научни данни, описът на важните птичи райони представлява валидна основа за позоваване при оценките доколко държавите-членки са класифицирали като специални защитени зони достатъчни по брой и размер територии.
Първо предупреждение във връзка с правните изисквания за защита на птиците
Европейската комисия изпраща на България първо писмено предупреждение за неизпълнение на задължението за определяне като специални защитени зони на достатъчни по брой и размер най-подходящи райони, съгласно изискванията на директивата за дивите птици. Въпреки, че България е определила 114 важни птичи райони (IBAs) като специални защитени зони (SPAs), 6 от тези зони са значително по-малки от съответните важни птичи райони.
По тази причина, Европейската комисия предприема правно действие срещу България във връзка с недостатъците при определянето като защитени на най-подходящите райони на нейната територия.
Правна процедура
Член 226 от Договора за създаване на Европейската общност дава на Комисията правомощия да предприема правни действия срещу държава-членка, която не спазва своите задължения.
Ако Комисията прецени, че би могло да е налице нарушение на правото на ЕС, което предполага откриването на процедура за нарушение (infringement procedure), Комисията изпраща „Официално уведомително писмо (Letter of Formal Notice)“ (първо писмено предупреждение) до съответната държава-членка, с искане тя да представи своите забележки до определена дата, обикновено в срок от два месеца.
В зависимост от отговора или от липсата на отговор от съответната държава-членка, Комисията може да вземе решение да изпрати „Аргументирано становище (Reasoned Opinion)“ (второ и окончателно писмено предупреждение) до държавата-членка. В този документ ясно и окончателно се посочват причините, поради които Комисията счита, че е налице нарушение на правото на ЕС и се призовава държавата-членка да изпълни изискванията в рамките на определен период, обикновено два месеца.
Ако държавата-членка не спази изискванията на Аргументираното становище, Комисията може да реши да заведе дело пред Съда на европейските общности. В случай, че съдът установи нарушение на Договора за създаване на Европейската общност, от съответната държава-членка се изисква да предприеме необходимите мерки, за да спази изискванията.
Член 228 от Договора за създаване на Европейската общност дава на Комисията правомощие да предприеме действия срещу държава-членка, която не се е съобразила с решение на Съда на Европейските общности. Също така, съгласно този член Комисията може да поиска от Съда да наложи финансова глоба на съответната държава-членка.
Информация относно решенията на Съда на европейските общности е предоставена на следната интернет страница:
http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm

[1] Директива 1979/409/ЕО относно опазването на дивите птици.