Новини

Eвропейският съюз окончателно прие българските защитени зони от НАТУРА 2000, в частта по Директивата за местообитанията

Eвропейският съюз окончателно прие българските защитени зони от НАТУРА 2000, в частта по Директивата за местообитанията

17.12.2008

“Приeмането на предложените от България защитени зони от Натура 2000 е голям успех за всички, които проучваха, предлагаха и защитаваха тезата, че в България има високо биологично разнообразие и то трябва да се опазва в широка мрежа от защитени зони” сподели Симеон Марин, координатор на проекта НАТУРА 2000 на Зелени Балкани.

Решението на Европейската комисия е поредното препотвърждаване на правилността на действията на НПО и научните среди, които предложиха тези места за включване в мрежата (припомняме, че след изготвянето на предложението на НПО последва “ревизия” и потвърждаване от страна на БАН и административното решение от страна на МС). Сега с решението на ЕК на практика завършва процесът на изграждане на НАТУРА 2000 в България, в частта й по Директивата за местообитанията).
Решението на ЕК означава също така и включване на режимите за защита, предвидени в чл. 6 (2), (3) и (4) на Директивата за Хабитатите. За съжаление тази мярка значително закъсня в следствие на острите атаки, на които беше подложено изграждането на мрежата и работата на НПО като Зелени Балкани, които мобилизираха целия си експертен потенциал за нейното създаване, като по този начин оказаха незаменимо съдействие на Държавата.
Всичко това позволи да бъдат нанесени непоправими вреди на защитени зони. Това в крайна сметка ще рефлектира върху българските граждани, които ще “платят екологичните щети”, докато противниците на НАТУРА 2000, предизвикали и осъществили яростната кампания срещу мрежата, ще останат безнаказани.

”Тази мрежа за съхраняване на Българската природа е резултат само и единствено от гражданските действия” е мнението на Тома Белев, председател на Зелени Балкани.

Използваме случая да поздравим:
- екипа на проекта НАТУРА 2000 на Зелени Балкани, който координира в България работата за изграждане на мрежата НАТУРА 2000 по Директивата за хабитатите;
- всички вносители на предложенията за защитени зони от Зелени Балкани, СДП “Балкани”, ИУЦЕ, WWF-DCP;
- всички научни работници, които работеха за научната обосновка на предложенията;
- юристите, които защитаваха и продължават да защитават мрежата НАТУРА 2000;
- всички граждани и организации, които през дългите дни и нощи бяха пред Министерски съвет, МОСВ и Парламента, за да защитят целостта и свързаността на мрежата;
- организациите и хората, които работиха с европейските институции за изграждането на мрежата и предотвратяване на посегателствата върху биоразнообразието на територията на НАТУРА 2000.

За съжаление “битката за НАТУРА 2000” все още не е приключила – няколко зони още очакват своето включване в мрежата. Предстои ни да се изправим пред още по-голямото предизвикателство за страната ни - правилното управление на местата от НАТУРА 2000, което ще позволи те реално да изпълнят своята цел – опазване на природното наследство на България и ЕС.

На 12.12.2008 бяха одобрени общо 769 нови територии, определени от Директивата за местообитанията, които да бъдат включени в Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Те имат и обща площ от 95 522 км2 като по-голямата част от териториите са в новите държави членки – България и Румъния. Разширяването на НАТУРА 2000 засяга осем (Алпийски, Атлантически, Черноморски, Бореален, Континентален, Средиземноморски, Панонски, Степен) от деветте биогеографски региона в ЕС. Тези девет региона отразяват пъстротата на биологичното разнообразие на континента.
В момента мрежата „Натура 2000“ покрива площ от около 700 000 км2 върху територията на 27 държави членки, или почти 20 % от сушата на ЕС.
Пълният текст на съобщението на Европейската комисия можете да намерите тук:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1956&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en

За повече информация:

Симеон Марин
Координатор на проект НАТУРА 2000
Зелени Балкани
smarin@greenbalkans.org
Моб. тел. 0889 223 173

Тома Белев
Председател на УС на СНЦ “Зелени Балкани”
Моб. тел. 0888100373