Гледай на живо

Гнездо на бял щъркел (Ciconia ciconia) на покрива на СОУ Гео Милев в Белозем - Европейско село на щъркелите.

Гнездо на бял щъркел (Ciconia ciconia) на покрива на СОУ Гео Милев в Белозем - Европейско село на щъркелите.

Тук може да видите на живо кадри от ежедневния живот на едно щъркелово семейство и да надникнете в техния дом! Той е разположен в село Белозем - Европейско село на щъркела за 2005г.!

Сдружение „Зелени Балкани” изпълнява дългогодишна програма за опазване на белия щъркел.

Дейностите включват поставяне на платформи и обезопасяване на рискови гнезда, участване в международни преброявания на вида, рехабилитация и размножаване на птици в Спасителния център за диви животни в Стара Загора и др.

През 2005 г. немската фондация EURONATUR присъди титлата „Европейско село на щъркелите” на с. Белозем, което беше номинирано от „Зелени Балкани”.

В с. Белозем гнезди една от най-големите колонии от вида, разположена на покрива на СОУ „Гео Милев” и наброяваща 20 гнезда. От 2006 г. всяка пролет в селото се организира „Фестивал на Белия щъркел”, а учениците от СОУ „Гео Милев” водят „Дневник на щъркела”, проследяващ живота на колонията, гнездяща на покрива на тяхното училище. Програмата "Европейски села на щъркелите" цели дългосрочното опазване на белия щъркел, като за целта на общности, в които има добре запазени популации на бял щъркел се присъжда тази титла за да служат като модел и на другите общности. Към момента титлата е присъдена на следните села:
Čigoć -  Хърватско (1994), Rühstädt - Германия (1996),  Malpartida de Cáceres - Испания (1997), Andrid - Румъния (1998), Nagybajom -  Унгария (1998), Mala and Velika Polana - Словения (1999),  Pentowo k. Tykocina -  Полша (2001), Marchegg -  Австрия (2002), Белозем - България (2005), Аltreu -  Швейцаря (2008).

През 2010 г. с финансовата подкрепа на немските фондации DBU и Alfred Toepfer Stiftung в рамките на проект "NatuRegio - Природозащита и регионално развитие в България и Румъния", изпълняван от „Зелени Балкани” беше закупена и монтирана камера на покрива на СОУ "Гео Милев" в с. Белозем – Европейско село на щъркелите.

Ако искате да наблюдавате на живо щастливото щъркелово семайство, кликнете върху снимката:


Изображението е видимо само в Internet Expolorer.
Юзер и парола - user

 

Повече информация за белия щълкел (Ciconia ciconia), можете да научите тук: 

 

Информация за вида:

Описание: Белият щъркел е една от най-едрите птици, живееща близо до хората. Той има размах на крилата до 165см и средно тегло 3,5кг.

Разпространение и миграции: През лятото белият щъркел обитава обширни територии в Европа и Азия, а през зимата мигрира в Африка, където има и местна популация.
Поради масово пресушаване на влажни зони и неустойчиви земеделски практики през периода 1970-1990 в много европейски страни щъркелът става рядък вид или напълно изчезва. За щастие през последните години отново се наблюдава ръст в популацията на вида. В България са преброени около 4800 двойки.
При миграция щъркелите от западна Европа минават през Гибралтар и зимуват в западна и централна екваториална Африка, докато птиците от източна Европа минават по Черноморското крайбрежие и стигат до Уганда, Конго, Танзания, Зимбабве и ЮАР. Този път те изминават за по-малко от месец. За да пестят енергия щъркелите използват издигащи се от земята стълбове топъл въздух, наречени термики. Това налага щъркелите да прелитат предимно над сухоземни територии.

Местообитание: Първоначално щъркелите са гнездяли по високи и стари дървета, които днес са рядкост в равнините. Ето защо сега щъркелите са принудени да използват комини, покриви и електрически стълбове.

Храна: Щъркелът се изхранва по открити обработваеми земи, мочурища, блата, оризища. Предпочитана храна са полските мишки, полевки, влечуги и земноводни, едри насекоми и др. На ден щъркелът изяжда окло 20-25 мишки и полевки и само окло 3-4 жаби. За изхранването на едно малко са нужни 1,5 кг храна на ден.

Размножаване: Щъркелите изграждат големи гнезда с диаметър около 1,7 м., които могат да достигнат тегло до 2 т. Те имат уникална визуална памет за мястото на гнездата си, в които двойката се връща всяка пролет. Женската снася 3-6 яйца през април. Мътят и двете птици (средно 35 дни). Малките напускат гнездата в началото на юли, а полова зрялост достигат средно на 4 години.

Природозащитен статус: Защитен вид, включен в списъците за опазване на Бернската, Бонската и Рамсарската конвенции, както и в Приложения ІІ и ІІІ на Закона за биологичното разнообразие и Директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите птици.

 

Информация за Белозем и програма "Европейски села на щъркелите":

 

Информация за проект: „Опазване на белия щъркел в Европейско село на щъркелите Белозем чрез опазване за устойчиво развитие”

Проект „Опазване на белия щъркел в Европейско село на щъркелите Белозем чрез опазване за устойчиво развитие” се изпълнява от Сдружение Зелени Балкани – България и е в рамките на проект "NatuRegio - Природозащита и регионално развитие в България и Румъния", финансиран от немските фондации DBU и Alfred Toepfer Stiftung.

Целта на проекта е опазване на колонията от щъркели в с. Белозем и подобряване на местната туристическа инфраструктура. Основните дейности на проекта са:
* Изготвяне и поставяне на платформи за обезопасяване на рискови гнезда;
* Поставяне на камера за наблюдение на гнездо на щъркел;
* Изграждане на тематичен "Парк на Белия щъркел" в с. Белозем;
* Стартиране на програма за опръстеняване на щъркели с цветни пръстени;
* Популяризиране на Белозем като "Европейско село на щъркелите";
* Изготвяне и разпространение на информационна брошура за рисковете от найлонови връзки (сезали) за млади щъркели.