Проекти

Годишна издръжка на Спасителния център за диви животни

Период: 06.08.2004  - 01.08.2005г.

Финансираща организация: ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда).

Цел/и: Подпомагане на оперативната дейност на Спасителния CITES Център - Стара Загора при  съдействието чу на МОСВ за прилагането на ЗБР в частта чл. 38,39 и 104 за периода 2004 – 2005 г.

Дейности: Приемане на сигнали за бедстващи животни от цялата страна, съдействие на компетентните държавни институции по изпращане на пострадали диви животни, оперативни дейности по лечение, рехабилитация и връщане обратно в природата на излекуваните индивиди.

Резултати: През периода 2004 – 2005 година през Центъра са преминали 412 нуждаещи се от помощ диви животни. От тях 30 – 40 % са върнати обратно в дивата природа. По време на проекта бяха организирани и поредица от информационни кампании, оказано пълно съдействие на всички 15 на брой РИОСВ в най различни направления свързани с различни дейности “ex-situ”.

Отчет на Спасителния център за 2005г. 2,08 MB b (pdf) свали