Проекти

default

Годишна издръжка на Спасителния център за диви животни 2007-2008

Финансираща организация: Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда - ПУДООС.

Цел/и: Подпомагане на оперативната дейност на Спасителния САЙТЕС Център - Стара Загора по съдействие на МОСВ при прилагането на ЗБР в частта чл. 38,39 и 104 за периода 2007 - 2008.

Дейности: Приемане на сигнали за бедстващи животни от цялата страна, съдействие на компетентните държавни институции по изпращане и приемане на пострадали диви животни, оперативни дейности по лечение, рехабилитация и връщане обратно в природата на излекуваните индивиди.

Резултати: През периода 2007 година през центъра са преминали 400 нуждаещи се от помощ диви животни. От тях 30–40% са върнати обратно в дивата природа. По време на проекта бяха организирани и поредица от информационни кампании, оказано пълно съдействие на всички 15 на брой РИОСВ в най различни направления свързани с различни дейности “ex-situ”. Отчет за дейността на Спасителния център.