Служители

default

Градимир Градев

***
Еколог. Експерт в консервационния отдел.
Отговаря и координира дейностите по програми за опазване на редки видове (програмата за опазване на червеногушата гъска, царския орел и лешоядните птици).

e-mail: ggradev@greenbalkans.org


Телефон за връзка: 0885609289