Новини

Издадена бе Интерпретационната програма на Посетителския център на Поморийско езеро

Издадена бе Интерпретационната програма на Посетителския център на Поморийско езеро

09.12.2011
Програмата бе изготвена по договор между СНЦ „Зелени Балкани“ и „Ракурси“ ООД, в рамките на Проект № 58301–67-487 „Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро“. Проектът е изпълняван от СНЦ „Зелени Балкани“ и е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“.

Интерпретационната програма е базов документ и ръководство за работа с туристите и за стратегическо развитие на Посетителския център на Поморийско езеро. Някои и от компонентите на този документ са: основни принципи на интерпретацията; схема на интерпретационния процес; целеви групи посетители и средства за работа с тях; стратегия за поддържане интереса на туристите и компаниите; насоки за успешната работа на интерпретатора/ туристическия гид; препоръчителен график на допълнителните публични дейности на Посетителския център; беседа за Поморийско езеро на различни езици.

За контакт:
Димитър Попов –Зелени Балкани
Тел: 0885108712, dpopov@greenbalkans.org