Проекти

default

Изграждане на мрежата от защитени зони НАТУРА 2000 в България

Период: 01.06.2006 – 30.11.2007 г.

Финансираща организация: ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда)

Дейности: Координиране на работата за изграждане на НАТУРА 2000 в България

За повече информация: www.natura2000bg.org