Проекти

Изграждане на мрежата от защитени зони НАТУРА 2000 в България

Период: 02.02.2005 – 31.03.2006 г.
Финансираща организация: ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда)

Цел и дейности: координация на дейностите по изграждане на Натура 2000 в България.

Резултати:
- Осъвместена е в единна геобаза данни информацията от всички полеви сезони до момента;
- извършена е подготвителна работа за нормалното провеждане на инвентаризациите през полеви сезон 20005г.;
- Издадено е “Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България”, което е първото по рода си в страната;
- сключени са договори с над 100 експерта, за инвентаризацията на различни целеви хабитати и животински групи в 244 потенциални защитени зони от Натура 2000;
- Извършена е полева и камарална работа в общ обем от 5 300 човеко дни;
- Попълнени са изискваните от Европейската комисия Стандартни Натура 2000 формуляри и е подготвени картен материал в цифров вид. Предстои отпечатването на хартиените копия;
- Налична в страната информация за природни местообитания от различни литературни и други източници е обработена и подготвена за цифрова обработка. Разработени са “ключове” за автоматично анализиране и идентифициране на природни местообитания с европейска значимост;
- Установени са стойностите на националното покритие за 29 горски хабитата въз основа на информация (непълна) предоставена от НУГ;
- Конвертирани са 1500 землища на потенциалните Натура 2000 места, инвентаризирани през 2003 и 2004 с цел уточняване границите на местата върху административно използвания в страната мащаб (1:5 000).