Новини

default

КОЙ накара двама министри да твърдят, че на къмпинг „Юг“ няма дюни

КОЙ накара двама министри да твърдят, че на къмпинг „Юг“ няма дюни
16.04.2015
Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" настоява за наказване на виновните длъжностни лица, допуснали поредното застрояване на дюни по българското Черноморие.Преди ден, след натиск на природозащитниците от сдружение „Да запазим Корал", Агенцията по кадастъра публикува всички специализирани кадастрални карти, върху които трябваше да са отразени плажовете, дюните, лиманите, лагуните и влажните зони. ftp://bs.cadastre.bg/

За съжаление над 70% от тези карти са създадени преди големия скандал със застрояването на дюните край Несебър в края на 2012 г. След него държавата обеща да картира всички дюни, които по закон са изключителна държавна собственост и не могат да бъдат застроявани и унищожавани. С параграф § 31 от закона, Народното събрание задължи Министерството на околната среда и водите (МОСВ) до 30 март 2014 г. да предоставя на Агенцията по геодезия, картография и кадастър информация за отразяване на пясъчните дюни в кадастралната карта и в специализираните карти и регистри.

В 6-месечен срок след предоставянето на информацията границите на пясъчните дюни се отразяват в кадастралната карта и специализираните карти и регистри. Крайният срок за тази дейност беше 1 октомври 2014 г. МОСВ осигури на геодезическите фирми експерти от БАН, които да определят границите на различните видове дюни, които работиха през цялото лято и есен на 2013 г.

Че задълженията по закона не са изпълнени, се разбира от изявленията на зам.-министърът на околната среда Бойко Малинов и регионалният министър Лиляна Павлова, които заявиха на пресконференция, че най-вероятно на къмпинг „Юг“ не става дума за дюни, позовавайки се на картата, уточняваща границите на морския плаж, а не на дюните.

Картирането с участието на експертите от БАН е скрита и Агенцията по кадастър предлага карти само на плажните ивици. Това означава, че министрите са били подведени от свои подчинени.

Случаят с къмпинг „Юг“ е показателен, че:

• МОСВ и Агенцията по кадастър не са изпълнили в срок Закона за устройство на територията.
• Служители на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Бургас са допуснали да започне строителство без действащо решение по оценка за въздействие върху околната среда и преценка необходимостта от оценка за съвместимост с европейската екологична мрежа Натура 2000.
• Агенцията по кадастър и МОСВ са заплатили услуги за отразяване на обектите изключителна държавна собственост, но предлагат на обществото карти, в които липсват научно определените граници на дюните.
• Община Царево е разрешила строителство върху дюни, без необходимите екологични процедури и в нарушение на заповедите на министрите на регионалното развитие и на околната среда за спиране действието на общия устройствен план на общината.
• Съдия Станимир Христов от Бургаския административен съд е допуснал реализацията на строителството при множество пороци на самият документ, нарушаващ три български закона.

Дирекцията в екоминистерството, от която се очаква да опазва дюните и биоразнообразието като цяло, е Националната служба за защита на природата (НСЗП). Тази дирекция бе отговорна и за създаването на природен или национален парк Българско Черноморие, който да опази последните незастроени плажове на страната. Идеята за създаването на парка беше в отговор на застрояването на дюните до Несебър, но се проточва вече от второ правителство без ясен график кога ще бъде обявен.

Агенцията по кадастър, което е отговорна за създаването на кадастралните карти на дюните и фактическото прилагане на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, вече 8 години не може да изпълни задълженията си, даже и когато Народното събрание определи краен срок за това.

Коалицията „За да остане природа в България“ настоява:

1. Министърът на околната среда и водите да проведе и стратегическа реформа на Националната служба за защита на природата поради липсата на прогресивна защита на дюните и защитените територии, устойчивата политика за режимите и нормите в защитените територии и зони от Натура 2000 и спъването на развитието на мрежата от защитени територии в България.

2. Министърът на околната среда и водите да извърши проверка в РИОСВ-Бургас за квалификацията и познанията на експертите, които трябва да прилагат законите.

3. Министърът на регионалното развитие и благоустройството да проведе реформа в Агенцията по кадастър с цел осигуряване изпълнението на законите от страна на нейният персонал.

4. Народното събрание да промени Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) и Закона за устройство на територията (ЗУТ), с които да гарантира, че неприложени подробни устройствени планове повече от 10 години не могат да действат и да бъдат прилагани, както и да осигури двуинстанционни производства пред съда по отношение на всички административни актове за всички български граждани, както настоява Комитетът на Орхуската конвенция, осъдил България за неприлагането й.

5. Да бъде наказани виновните длъжностни лица в Община Царево разрешили застрояването на дюните в къмпинг „Юг“ и непубликуване на подробните устройствени планове, както ги задължава ЗУТ.

6. Инспекторатът на Висшия съдебен съвет (ВСС) е длъжен да извърши проверка върху качествата и компетентността на съдия Станимир Христов от Бургаския административен съд, допуснал застрояването в къмпинг „Юг“ при множеството пороци на разрешението издадено от Община Царево.

Природозащитниците отново напомнят на правителството да обнародва специализираните карти и планове на всички дюни по българското Черноморие, които бяха описани и се намират в Агенцията по кадастъра. Само така ще стане ясно къде са дюните и дали всички те присъстват на картите, с което да се прекратят веднъж завинаги порочните практики на незаконно презастрояване на Черноморието.

От коалицията оценяват високо продължаващият ангажимент на министър председателя Бойко Борисов за спиране на незаконното строителство върху дюните, но отбелязват, че държавните институции трябва да прилагат законите, без да е необходимо с това да се ангажира премиерът.


Зелени Балкани е част от Коалиция "За да остане природа в България".

В Коалицията „За да остане природа в България” членуват Асоциация на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българска федерация по спелеология, Българската фондация “Биоразнообразие”, Екологично сдружение „За Земята”, Информационния и учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение „Байкария”, Сдружение „Белият бряг”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, клуб UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, „Граждани за Рила” и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Коалицията е подкрепена от още над 50 организации, групи и инициативи.