Новини

Как една сграда може да е убежище на стотици редки птици? Как това биоразнообразие може да бъде унищожено при санирането?.... и за навременната реакция на един архитект ;)

Как една сграда може да е убежище на стотици редки птици? Как това биоразнообразие може да бъде унищожено при санирането?.... и за навременната реакция на един архитект ;)

02.02.2016
Запознайте се с историята на сградата на  Национален център за информация и документация (НАЦИД) в София, която ни бе разказана от арх. Лаковски. Тя илюстрира изключително добре проблема, по който работим с кампанията си ДИВИ СЪСЕДИ и за жалост е един от малкото (а дори единствения) положителен пример, за който имаме информация до момента. Използваме случая да поздравим арх. Лаковски за адекватната му реакция, съхранила убежищата на стотици индивиди от защитени видове, както и на всички представители на институциите, които са му съдействали.

Обект

Сградата на НАЦИД и патентно ведомство във София, бул. Г. М. Димитров. 
 
Сградата, като местообитание на защитените видове
Сградата е масивна с панелни фасадни стени и двоен (студен) покрив подобно на хиляди панелни сгради в страната. Това е типична технология за 70-те и 80-те години в България. Всички фасадни панели на конкретната административна сграда са имали допълнителна облицовка от етернитови плоскости, зад които остава широка около 4-5см кухина. Бързолетите и други птици са гнездили зад тази облицовка. Специално бързолетите са използвали отворите за вентилация на подпокривното пространство. Сградата е огромна и в най-горния ред панели са оставени над 400 такива цилиндрични отвори. В обекта гнезди една от големите колонии на алпийски бързолети, разположени в сгради. За обекта няма информация за прилепите.
 
Повече за алпийските бързолети
Алпийският бързолет е птица, която обикновено обитава скални масиви, където гнезди в цепки и скални ниши, на високи и непристъпни места.  Подобно на други видове птици, алпийските бързолети са се приспособили към живот в градовете, като все повече птици намират убежища във високите сгради, обитавани от хората. Така бързолетите и прилепите са едни от многото ДИВИ СЪСЕДИ на хората....
 
Значение на обекта за птиците
За пръв път данни за гнездене алпийски бързолети в София се появяват през 1979 година и оттогава числеността им в Столицата нараства.   Най-добре познатата колония на този вид в София се намира в сградата на ЦИНТИ (до Националната следствена служба на бул. "Г. М. Димитров". През 1999 - 2001 година биологията на птиците там е била изучавана от Антон Антонов (БДЗП-Козлодуй). Тогава, според неговите данни Априлското слънце залязва над колонията на бързолетите в ЦИНТИ в колонията имало 75 двойки птици, което я прави най-голямата към този момент градска колония в България. Една част от гнездата са разположени в цепнатините между стените и облицовъчните плочки, които покриват 7-етажната сграда отвън. Друга част - 35 от всички гнезда, се намирали в хоризонтални вентилационни отвори в стените, отново зад плочките (използван е текст на Александър Георгиев – БДЗП http://sofia.bspb.org/izleti/izleti_sofiiski_barzoleti.htm)
 
Саниране на сградата  - хронология
Санирането започва през 2013г. Проведено е по съкратена процедура след обследване за енергийна ефективност. Арх. Лаковски участва като консултант по изготвяне на тръжната документация за избор на изпълнител на СМР. Възложител на санирането е  МИЕТ (Министерство на икономиката, енергетиката и туризма).  Процедурата включва  заснемане на сградата и изготвяне на доклад за енергийно обследване,  приемане на мерки препоръчани в доклада, които да се изпълнят,  изготвяне на технически проект и количествени сметки за СМР, търг за избор на изпълнител, строителни дейности. Докладът за санирането предвижда  топлоизолиране на всички фасадни стени отвън и топлоизолиране на плоския покрив отгоре. При предписаните мерки неизбежно се запушват отворите към двойния покрив. Така дори, ако бъде извършено извън размножителния период и не причини смъртта на птици, санирането ще унищожи убежищата на една от най-големите градска колонии на алпийски бързолети в страната.  
 
Сградата е била обследвана през 2012г., когато със сигурност там са гнездели много бързолети, но това не е отразено никъде в описанието на текущото състояние на обекта.  През есента и зимата поради опасност от падащи парчета е демонтирана почти цялата облицовка. През 2013г. цялата облицовка е премахната. Настояването  на арх. Лаковски - консултант по проекта, е представители на МИЕТ и на ползвателите на сградата да се свържат с Министерството на околната среда или със природозащитни организации, за да се получи становище по отношение на ремонтните работи и предписание какво да се прави. За съжаление, проведените консултации не водят до конкретни предписания или регламенти, нито от МОСВ, нито от природозащитна организация. Въпреки това консултантът преценява, че трябва да се запазят отворите и да се види дали птиците ще продължат да гнездят там. За целта Красимир Лаковски търси информация за бързолетите и сам намира техническо решение, което да не оскъпи строителството (и което би било възприето и одобрено от МИЕТ).  Той променя цялата схема на изолиране на покрива. Дадени са указания на собстевниците на сградата, за контрол по време на санирането.
Запознати са отговорните за санирането хора от МИЕТ и администрациите в сградата с чл.37 и чл.38  от Закона за биологичното разнообразие, както и със статията от сайта на БДЗП за изследванията през 1999/2000г. (http://sofia.bspb.org/izleti/izleti_sofiiski_barzoleti.htm)
 
Техническото решение

Променена е схемата на разполагане на топлоизолацията. Предварителния докладът изобщо не третира наличието на отвори за вентилация на подпокривното пространство и не предписва технически решения за тяхното запазване или затваряне. Според същия доклад се предвижда изолиране на горната повърхност на долната плоча от покрива, което автоматично предполага затваряне на отворите за вентилаия за да се осигури защита на изолацията от птици, животни и атмосферни влияния. Възможно е и друга защита на топлоизолацията, но тя оскъпява решението, натоварва конструкцията и е свързана с технологични трудности. Затова по предложение на консултанта – арх. Лаковски и със съгласието на МИЕТ е изменена схемата на топлоизолиране на покрива. Поради факта, че сградата е административна, с големи етажни височини и окачени тавани, е преценено, че е възможно полагане на топлоизолация от минерална вата в окачен таван под покривната плоча. Това решение позволява без надвишаване на бюджета да се запази вентилируемото покривно пространство. С оглед осигуряване на достъп на птиците и опазване на традиционните им места за гнездене и укритие е предвидено част от кръглите отвори да се запазят (броят им от над 400 остава около 200, но все пак е значителен). Предписано е вътрешната повърхност на отворите да се обработи със шпакловка или мазилка (а не PVC или ламаринена тръба), за да могат птиците да имат възможност да се задържат при кацане.
 
Развръзката ...
За съжаление арх. Лаковски няма последваща информация за това кога и как е протекло санирането и за ефекта от дейността. За това се свързахме със Светослав Спасов от БДЗП, според който мерките са се оказали успешни и колонията е съхранена и активна! Надяваме се, санирането да е било извършено и в подходящия период, когато птиците са отгледали своето поколение...
 
Изводите!
 
Решихме да споделим с вас този случай по две причинви:
  • На първо място, случая показва как едно истински значимо местообитание на защитен вид, може лесно и незабелязано да бъде унищожено при санирането
  • Показва липсата на ясна схема за действие, която да работи в подобни случаи и която да предвижда предписания от институциите и контрол при спазването им (така, че да се запазят убежищата на редките видове).
  • Демонстрира липсата на инфорация в страната по темата, поради което дори добронамерени участници в процеса на саниране (архитекти, инженери, строители, собственици и др.) не знаят как да постъпят в такива случаи. 
  • Не на последно място, искаме да поздравим инж. Лаковски, за проявената инициатива и за съвсем адекватните действия по случая, въпреки липсата на утвърдена практика в страната и съдействие от страна на институциите.
 
В заключение, цитираме неговото мнение, което е в пълно съзвечие с нашата кампания ДИВИ СЪСЕДИ – „много е важно да има предварително становище за наличието на птици и други животни и това да се отчете в доклада и предписанията за необходимите СМР. Защото тези доклади дават и предписания за технология и материали за санирането. Ако не е отчетена необходимостта от защита на птици и животни още на етапа на обследването, после при изработване на техническия проект и количествените сметки ще трябва да се разчита на самоинициатива и отношение от страна на проектантите, за които е много трудно да се оправдаят промени и допълнителни разходи“. 
 
ДИВИ СЪСЕДИ е дарителска кампания на Зелени Балкани, в помощ на „дивите съседи“ на хората – бързолетите и прилепите в градовете.
 
Кампанията цели популяризиране на защитените видове, обитаващи градовете и сградите, и компенсиране на щетите, нанесени при санирането на сградите. За целта са предвидени следните дейности:
  • информационна кампания за значението на редките видове и заплахите от санирането
  • изработването и поставянето на пилотни за България гнездилки /къщички за прилепи, които да бъдат поставени на изолирани и други сгради, с цел да се компенсира липсата на убежища, причинено от санирането.
  • превод, с участието на доброволци, на материали от Словакия и други страни, които да бъдат използвани за разработването на методики за България. 
Крайната ни цел е промяна на регламентите, свързани със санирането на сградите, предвиждането на мерки за оценка на редките видове, обитаващи сградите и мерки за опазване на тяхните убежища, както и предвиждането на компенсаторни мерки при унищожаване на убежита на редките видве.
 
Как може да помогнете?
• Като направите дарение за кампанията на сметката на СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора“, Банка Пиреос клон Стара Загора, SWIFT /ВIС/ - PIRBBGSF , сметка в лева BG02 PIRB 7173 1733 0135 88, основание за дарението – за кампанията „Диви съседи“;
• Като ни предоставите професионални кадри на нашите „диви съседи“ - бързолети, прилепи или други видове, обитаващи панелните блокове;
• Като участвате в превода от английски или словашки на текстове и ръководства за изолирането на сградите.

За допълнителна информация и контакти: Елена Стоева, моб. тел. 0887574699, etilova@greenbalkans.org