Книги, публикации, сборници

Под един покрив с белошипите ветрушки - Как да построим гнездилки за соколчетата

22.06.2015

Ръководството се издава в рамките на проект "По-голям шанс за белошипата ветрушка (Falco naumanni) в България - Възстановяване на белошипата ветрушка", LIFE11 NAT/BG/360, изпълняван с подкрепата на финансовия инструмент LIFE на Европейския съюз.

Прочети повече ...

Ръководство за събиране на данни за изхвърлени на брега китоподобни

16.06.2015

Ръководството представя трите вида китоподобни, които се срещат в Черно море – обикновен делфин, афала и морска свиня – и начини за тяхното правилно определяне. В приложенията е представена допълнителна информация, насочена към по-специализиран изследвания, свързани с провеждането на аутопсии на мъртви китоподобни; насоки за оказване на помощ на бедстващи живи индивид; поведение при плаване в близост на китоподобни с цел наблюдения и е представен Плана за опазване на китоподобните в Черно море.

Прочети повече ...

Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България, 2008г.

Второ, преработено и допълнено издание

Изданието е резултат от съвместната работа на Зелени Балкани, Световния фонд за дивата природа и Министерството на околната среда и водите. 
Публикуваните в ръководството местообитания служат като референтен за България списък на местообитанията от Приложение 1 от Директива 92/43/ЕЕС. 

Прочети повече ...

Определител на земноводните и влечугите в България, 2007г.

Изданието е изготвено в сътрудничество с Българската академия на науките, Българското херпетологично дружество и с Финансовата подкрепа на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите. Автори на изданието са В. Бисерков (редактор), П. Стоев, Н. Цанков, Б. Наумов, Д. Добрев, А. Стоянов, Б. Петров.

Прочети повече ...

CEETES - trade in endangered species in Central and East European countries, 2007г.

Изданието е разработена като част от дейностите на работна група за CITES на международната организация CEEweb for biodiversity. Изданието представя доклад и анализ за извършен мониторинг върху търговията с диви видове в зоомагазини и по интернет (страните от Централна и Източна Европа, участвали в проучването).

Прочети повече ...

Наръчник за опръстеняване на птици, 2007г.

Наръчникът за опръстеняване на птици цели да улесни полевата работа, свързана с опръстеняването на птици. 
Изданието е предназначено за начинаещи опръстенители, студенти, природолюбители, орнитолози и всички, които проявяват интерес към опръстеняването и орнитологията.

Прочети повече ...

Разпространение и численост на белия щъркел (Ciconia ciconia L.) в избрани общини на България - Резултати от VІ-тото Международно преброяване на вида в България 2004-2005

Изданието е разработено в рамките на проект "VІ-то Международно преброяване на белия щъркел в България", финансиран от Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда към МОСВ. 

Прочети повече ...

Птиците на Средна Дунавска Равнина, 2005г.

Изданието е изготвено като част от дейностите по проект «Опазване на видое и местообитания: сближаване с ЕС», изпълняван в партньорство с МОСВ, МЗГ и финансовата подкрепа на Датското Министерство на околната среда. Изданието съдържа видови очерци на птиците в района на Средна Дунавска Равнина.

Прочети повече ...

Ръководство за оказване на първа помощ на бедстващи диви животни, 2013г..

Изданието е разработено като част от дейностите на Плана за възстановяване и опазване на лешоядите на Балканския полуостров. 
Наръчникът съдържа практически съвети за констатиране на незаконно използване на отрови, оказване на първа помощ на пострадали от натравяне диви птици и превантивни мерки срещу неволно натравяне на диви животни.

Прочети повече ...

Какво да направим при намиране на отровени животни, 2005г.

Изданието е разработено от Зелени Балкани и е предназначено за служители на МОСВ, РИОСВ, МЗГ, ЛУГ и ДЛ, ветеринарни лекари и доброволни сътрудници на Спасителния център. 
Наръчникът съдържа напътствия за стаблизиране на пострадали диви животни, преди пристигането и настаняването им в Спасителния център на Зелени Балкани.

Прочети повече ...

Ръководство за определяне на местообитанията от европейска природозащитна значимост, 2005 г.

Изданието е резултат от съвместната работа на Зелени Балкани, Световния фонд за дивата природа и Министерството на околната среда и водите. Разработването на текстовете, илюстрациите и оформлението са извършени от Дунавско-Карпатската програма на WWF. Публикуването на наръчника става с финансовата подкрепа на WWF - Германия и на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, в рамките на проекта на Зелени Балкани „Изграждане на мрежата от защитени зони НАТУРА 2000 в България”

Прочети повече ...

Численост на националните популации на гнездещите в България птици, 2004г.

Изданието е изготвено като част от дейностите по проект «Опазване на видое и местообитания: сближаване с ЕС», изпълняван в партньорство с МОСВ, МЗГ и финансовата подкрепа на Датското Министерство на околната среда.

Прочети повече ...

План за действие за опазване и възстановяване на заливните гори на българските дунавски острови – 2003-2007г., 2003г.

Планът е издаден от Световния фонд за дивата природа - WWF в партньорство с Министерството на земеделието и горите, Министерството на околната среда и водите и Федерация “Зелени Балкани”.
Планът съдържа анализ на консервационното значение и екологичните функции на естествените заливни гори на дунавски острови, тяхното състояние и заплахите за тяхното съществуване. 

Прочети повече ...

Опазване и управление на биологичното разнообразие. Интерпретационен наръчник на хабитатите в Европейския съюз, 2002 г.

Наръчникът се превежда и издава за първи път в България, с цел да подпомогне прилагането на новия закон за биологичното разнообразие, изграждането на НАТУРА 2000 в България и Националната екологична мрежа.

Прочети повече ...

Опазване и управление на биологичното разнообразие. Международно природозащитно законодателство, 2002г.

Сборникът е съставен от Зелени Балкани и включва текстовете на 19 от най-важните международни нормативни документи (конвенции, директиви, споразумения и регламенти) свързани с опазване и управление на биологичното разнобразие.

Прочети повече ...

Опазване и управление на биологичното разнообразие. Документи за политика и управление, 2002г.

Сборникът e съставен от Зелени Балкани и се издава с финансовата подкрепа на Програма ФАР АКСЕС, в рамките на проект за подкрепа реформите на природозащитното законодателство в България.
Включва пълните текстове на най-важните национални и международни стратегии, планове и документи определящи политиката за опазване и устойчиво управление на биологичното и ландшафтно разнообразие.

Прочети повече ...

Стратегия за опазване и възстановяване на заливните гори на българските дунавски острови, 2001г.

Стратегията е издадена от Световния фонд за дивата природа - WWF в партньорство с Министерството на земеделието и горите, Министерството на околната среда и водите и Федерация “Зелени Балкани”.
В изданието е представена стратегическата рамка за опазване и възстановяване на заливните гори на дунавските острови.

Прочети повече ...

Малкият корморан в България - състояние на популацията. План за действие, 2000г.

Книгата представлява първия за страната План за действие за опазване на малкия корморан, съдържащ анализ за разпространението на вида в България, състоянието на популацията, лимитиращи фактори и заплахи за вида. 
Планът за действие включва и анализ на стъпките и консервационните мерки, необходими за опазването на вида на територията на страната.

Прочети повече ...