default

Кои сме ние?

Зелени Балкани е водеща организация в областта на опазването на редки видове и местообитания в България.

Организацията е основана през 1988 година и е най-старата природозащитна НПО в България.

В 30-годишното си съществуване, Зелени Балкани се утвърди пред международните и националните институции, власти и донори като желан партньор и организация с висок авторитет. Свидетелство за това е доверието, с което се ползва организацията, членството на близо 6000 български и чужди граждани в нея, както и подкрепата на хиляди други.

Благодарение на стотиците доброволци и експерти на организацията и получената международна и национална подкрепа, Сдружението постигна значителни резултати в опазване на уникалното природно наследство на България.

Осъществени са над 150 проекта, допринесли значително за опазване на българската природа. Чрез кандидатстването и спечелването на конкурсен принцип на своите проекти, Зелени Балкани привлякоха от национални и чуждестранни донори значителни средства, използвани в обществена полза - за опазването на природното наследството на страната ни. По този начин Зелени Балкани допринесоха за една значима инвестиция в нейното бъдеще.

Зелени Балкани действа съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ДВ. бр.81 от 6.10.2000 г.). Организацията е регистрирана в „общественополезна дейност” и е вписана в Централния регистър на Юридическите лица с нестопанска цел при Министерството на правосъдието.

Зелени Балкани e НЕстопанска, НЕправителствена, НЕполитическа организация.
По тази причина и въз основа на принципите, описани в Устава на организацията, тя не се занимава с политическа дейност, нито участва в кампании на политически сили.

В 30 годишната си история, Зелени Балкани доказа, че се бори безпристрастно за българската природа, независимо от управляващите политически партии, прокламираната от тях политика, и независимо от евентуални сблъсъци с тях или ръководни институции.

Зелени Балкани е активен член на редица авторитетни международни мрежи и организации, сред които са:
Международният Алианс за доброволци за консервация (CVA) - www.conservationvolunteers.org
Дунавският екологичен форум (ДЕФ) - www.defyu.org.yu
Международният съвет за рехабилитация на диви животни (IWRC) www.iwrs-online.org
Дружеството за консервационна биология (SCB) www.conbio.net
Централно и източно европейската работна група за биологичното разнообразие (CEEweb for biodiversity) www.ceeweb.org
Европейските работни групи за белоглавия лешояд и малкия корморан
Българският форум на бизнес лидерите (BBLF) www.bblf.bg
Асоциация „Европейски Зелен пояс“ (EGB Association) https://www.europeangreenbelt.org/