Гледай на живо

Колония на Гривеста рибарка (Sterna sandvicensis sandvicensis) на Поморийско езеро.

Колония на Гривеста рибарка (Sterna sandvicensis sandvicensis) на Поморийско езеро.

Гривестата рибарка е един от редките видове, към чието опазване са насочени нашите усилия

 

Сдружение „Зелени Балкани” изпълнява дългогодишна програма за консервация и възстановяване на гривестата рибарка на Поморийско езеро.

Част от дейностите по опазване са възстановяване и изграждане на нови гнездови местообитания на вида. Резултатът от тези консервационни мерки е увеличаване на гнездещите двойки гривести рибарки на езерото от 6 двойки през 1996 г. до 1310 двойки през 2004 г. Колонията на Поморийско езеро вече е една от най-големите в Европа.  Наред с гривестите рибарки на новите местообитания гнездят още речна рибарка, саблеклюни и морски дъждосвирци.

През 2008 г. с финансовата подкрепа на ГЕФ и Световна Банка в рамките на голям проект „Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление”, изпълняван от „Зелени Балкани” бяха закупени и монтирани камери на колонията Гривести рибарки, които помагат на биолозите да изучават птиците и да планират мерки за тяхното опазване.

АКО ИСКАТЕ ДА НАБЛЮДАВАТЕ ОТ "ЕДНО ОКО РАСТОЯНИЕ" ЕДИН РЯДЪК ВИД, КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ СНИМКАТА:

 

(Кликнете на снимката за да продължите нататък)

Изображението е видимо само в Internet Expolorer.
Юзер и парола-user

 

 

Допълнителна информация за гривестата рибарка (Sterna sandvicensis sandvicensis) можете да научите тук:

 

Информация за вида:

Разпространение на вида в България: Преминаващ и гнездящ подвид. Понастоящем гнезди на Поморийско езеро с максимална численост от 1310 двойки и на Атанасовско езеро, но със значително по-ниска численост.

Биология: Обитава свръхсолени водоеми и разнообразни влажни зони предимно по морските крайбрежия. Храни се предимно с риба. Гнезди колониално заедно с речната, дебелоклюната и малката рибарка, малка черноглава чайка и саблеклюна. Гнездовите колонии са разположени върху диги или острови във водоема или близо до него. Женската снася в края на май-началото на юни най-често 1 и по-рядко две яйца.

Природозащитен статус: Защитен вид, включен в списъците за опазване на Бернската, Бонската и Рамсарската конвенции, както и в Приложения ІІ и ІІІ на Закона за биологичното разнообразие и Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици.

Информация за Поморийско езеро:
Природозащитен статус: Влажната зона и прилежащите и територии формират уникален комплекс от видове, местообитания и ландшафт, защитен от националното и международно природозащитно законодателство:
- Защитена местност „Поморийско езеро” (2001 г.).
- Рамсарски обект ( от 2004 г. езерото е включено в списъка на влажните зони с международно значение).
- Орнитологично важно място (1998 г.).
- Защитена зона „Поморийско езеро” (2007 г.) по Директива 79/409/ЕЕС за птиците.
- Защитена зона „Поморие” (2007 г.) по Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията.

Площ на Поморийско езеро: 814 ха.

Географски координати: 42° 35' с.ш. 27° 37' и.д.

Географско положение и описание: Езерото представлява естествена свръхсолена лагуна, разположена на площ от 814 хектара. Размери: дължина – 6,7 км; ширина - 1,8-2 км. Естествена пясъчна коса и изкуствена дига отделят лагуната от Черно море.
В южната част на езерото се добива лечебна кал, а в северната са разположени солниците, които се използват за солодобив от векове. Солниците представляват множество хиперхалинни басейни със средна соленост на водата около 50 %о. Басейните са отделени едни от други с дървено-насипни диги.
В района на влажната зона - по пясъчната коса, дигите и прилежащите терени - са описани 87 вида висши растения, 17 вида земноводни и влечуги, 31 вида бозайници част, от които редки и застрашени. Най-голямото богатство на Поморийско езеро са птиците. В района на езерото са отбелязани 266 вида птици (гнездещи, зимуващи, мигриращи), от които 74 са включени в Червената книга на България, 138 са от европейско природозащитно значение, а 8 са световно застрашени (тръноопашата потапница, червеногуша гъска, къдроглав пеликан, белоока потапница и д-р.). Езерото е едно от най-важните места в страната за гнездене на саблеклюна, кокилобегача, белочелата и речната рибарка, морския дъждосвирец и д-р. Благодарение на построените от Сдружение „Зелени Балкани” „изкуствените острови” бе възстановена гривестата рибарка на Поморийско езеро. Колонията от гнездещи гривести рибарки на езерото вече е една от най-големите в Европа.
Поморийско езеро се намира на втория по големина миграционен път в Европа - Via Pontica и е едно от най важните места по Черноморието за почивка на мигриращите птици. Солената лагуна е важно място и за зимуването на много водолюбиви птици.


Информация за проект: „Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление”
Проект „Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление” GEF - MSP TF 054774 се изпълнява от Сдружение Зелени Балкани – България в партньорство с Община Поморие и МОСВ. Проектът е финансиран от Глобалния екологичен фонд и Световна Банка.

Целта на проекта е да запази за идните поколения хиперсолената влажна зона и неповторимото разнообразие на птици, уникална флора и друга фауна,
Комбинирайки консервацията на биологичното разнообразие с устойчиво ползване на природните ресурси (солодобив и калодобив) и развитие на екотуризма.