Проекти

default

Консервация на царския орел в България

Период: 01.10.1999 – 30.06.2000 г.

Финансираща организация: Корпус на мира - България

Дейности: Охрана и мониторинг на гнездовите находища на вида.
Провеждане на експедиции за откриване на нови гнездящи двойки. Залесявания – създаване на предпоставки за загнездване.

Резултати: Успешно охранявани 3 гнезда. Открита една нова двойка. Залесени 150 тополови дръвчета