Проекти

Консервация, възстановяване и устойчиво управление на Поморийско езеро

Период: 08.03.2005 - 28.02.2009г.

Финансираща организация: Световна банка

Дейности: Подкрепа на устойчивото управление на защитена местност "Поморийско езеро" и екосистемата от влажни зони, чрез подпомагане на дейности за възстановяване, консервация и устойчиво производство.. Интегриране на биоразнообразието в туризма и рибопроизводството. Въвеждане на местни и новаторски подходи за управление на защитената територия, които могат да се  мултиплицират в други защитени местности.